Trắc nghiệm Tin học 10 bài 5

Bài tập trắc nghiệm Tin học 10

Trắc nghiệm Tin học 10 bài 5 với các câu hỏi lý thuyết kết hợp cùng bài tập vận dụng, hỗ trợ học sinh trong quá trình củng cố bài học đồng thời ôn luyện nâng cao kết quả học tập môn Tin học 10.

Tin học 10 bài 5: Ngôn ngữ lập trình

Câu 1: Chương trình dịch là chương trình:

A. Chuyển đổi ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ lập trình bậc cao

B. Chuyển đổi chương trình viết bằng hợp ngữ hoặc ngôn ngữ lập trình bậc cao sang ngôn ngữ máy

C. Chuyển đổi hợp ngữ sang ngôn ngữ lập trình bậc cao

D. Chuyển đổi ngôn ngữ máy sang hợp ngữ

Câu 2: Ngôn ngữ máy là gì?

A. Là bất cứ ngôn ngữ lập trình nào mà có thể mô tả thuật toán để giao cho máy tính thực hiện

B. Là ngôn ngữ duy nhất mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được

C. Là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao và không phụ thuộc vào các loại máy

D. Một phương án khác

Câu 3: Hợp ngữ là:

A. Ngôn ngữ trong các lệnh sử dụng một số từ tiếng Anh

B. Ngôn ngữ máy tính có thể trực tiếp hiểu được

C. Ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao, ít phụ thuộc vào các loại máy cụ thể

D. Ngôn ngữ trong các lệnh sử dụng một số từ tiếng Việt

Câu 4: Ngôn ngữ lập trình bậc cao là?

A. Là ngôn ngữ máy tính có thể trực tiếp hiểu và thực hiện được

B. Là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao và ít phụ thuộc vào loại máy cụ thể

C. Là ngôn ngữ có thể mô tả được tất cả các thuật toán

D. Là ngôn ngữ mô tả thuật toán dưới dạng văn bản

Câu 5: Câu nào là sai khi nói về đặc điểm của ngôn ngữ lập trình bậc cao:

A. Chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao phải được dịch bằng chương trình dịch máy mới hiểu và thực hiện được

B. Ngôn ngữ bậc cao gần với ngôn ngữ tự nhiên

C. Có tính độc lập cao, ít phụ thuộc vào các loại máy cụ thể

D. Thực hiện được trên mọi loại máy

Câu 6: Ngôn ngữ lập trình không cần chương trình dịch là:

A. Hợp ngữ

B. Ngôn ngữ lập trình bậc cao

C. Ngôn ngữ máy

D. Pascal

Câu 7: Ngôn ngữ lập trình là:

A. Ngôn ngữ khoa học

B. Ngôn ngữ tự nhiên

C. Ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày

D. Ngôn ngữ để viết chương trình

Câu 8: Ngôn ngữ Pascal thuộc loại:

A. Ngôn ngữ bậc cao

B. Hợp ngữ

C. Ngôn ngữ máy

D. Cả A, B, C đều sai

Câu 9: Ngôn ngữ lập trình bao gồm:

A. Hợp ngữ, ngôn ngữ bậc cao

B. Ngôn ngữ máy, hợp ngữ

C. Ngôn ngữ máy, hợp ngữ, ngôn ngữ bậc cao

D. Ngôn ngữ bậc cao, ngôn ngữ máy

Câu 10: Ngôn ngữ nào sau đây máy có thể trực tiếp hiểu và thực hiện?

A. Ngôn ngữ bậc cao

B. Hợp ngữ

C. Pascal

D. Ngôn ngữ máy

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án B B A B D C D A C D
Đánh giá bài viết
13 2.317
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn khác lớp 10 Xem thêm