Trắc nghiệm Vật lý 9 bài 1

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài Trắc nghiệm môn Vật lý lớp 9 bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn được VnDoc tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Vật lý lớp 9.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

Câu 1: Khi hiệu điện thế đặt vào giữa hai đầu dây dẫn tăng lên ba lần thì cường độ dòng điện qua dây dẫn đó thay đổi như thế nào?

A. Tăng 3 lần.

B. Không thể xác định chính xác được.

C. Không thay đổi.

D. Giảm 3 lần.

Câu 2: Trên hình vẽ. Hãy cho biết đồ thị nào biểu diễn đúng mối quan hệ giữa cường độ dòng điện I(A) chạy trong dây dẫn và hiệu điện thế U(V) đặt vào hai đầu dây dẫn đó?

Trắc nghiệm vật lý 9

A. Đồ thị c.

B. Đồ thị b.

C. Đồ thị d.

D. Đồ thị a.

Câu 3: Một dây dẫn được mắc vào hiệu điện thế 9V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,3A. Nếu giảm hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đi 3V thì dòng điện qua dây dẫn khi đó có cường độ như thế nào?

A. Cường độ dòng điện giảm đi 3 lần.

B. Cường độ dòng điện tăng lên 3 lần.

C. Cường độ dòng điện giảm đi 0,2A.

D. Cường độ dòng điện là I = 0,2A.

Câu 4: Quan sát sơ đồ mạch điện. Phát biểu nào đúng

Trắc nghiệm vật lý 9

A. Số chỉ của Ampe kế cho biết cường độ của dòng điện trong mạch.

B. Số chỉ của Vôn kế cho biết hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn R.

C. Các phát biểu còn lại đều đúng.

D. Dòng điện chạy qua vật dẫn theo chiều từ A đến B.

Câu 5: Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 18V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,6 A. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn tăng lên đến 36V thì cường độ dòng điện chạy qua nó bằng bao nhiêu?

A. 1,8A.

B. Một kết quả khác.

C. 1,2A.

D. 3,6A.

Câu 6: Dòng điện chạy qua một dây dẫn có cường độ 2,5A khi nó được mắc vào hiệu điện thế 50V. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó có cường độ dòng điện giảm đi 0,5A thì hiệu điện thế phải là bao nhiêu?

A. Một kết quả khác.

B. U = 40V.

C. U = 45,5V.

D. U = 50,5V.

Câu 7: Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn là 2A khi nó được mắc với hiệu điện thế 12V. Muốn dòng điện tăng thêm 0,5A thì hiệu điện thế phải bằng bao nhiêu?

A. Một kết quả khác.

B. 150V.

C. 15V.

D. 1,5V.

Câu 8: Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn là 2A khi nó được mắc vào hiệu điện thế là 36V. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó tăng thêm 0,5A nữa thì hiệu điện thế phải là bao nhiêu?

A. 36V.          B. 45V.                C. 18V.         D. 9V.

Câu 9: Để đo cường độ dòng điện qua đèn, người ta mắc theo một trong bốn sơ đồ sau. Hãy cho biết sơ đồ nào ampe kế mắc đúng?

Trắc nghiệm vật lý 9

A. Sơ đồ c.         B. Sơ đồ a.                 C. Sơ đồ b.          D. Sơ đồ d.

Câu 10: Khi thay đổi hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn thì cường độ dòng điện giảm đi 3 lần. Hỏi hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn đã thay đổi thế nào?

Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:

A. Giảm 3 lần.

B. Không thay đổi.

C. Không thể xác định chính xác được.

D. Tăng 3 lần.

Câu 11: Một dây dẫn được mắc vào hiệu điện thế 8V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,4A. Quan sát bảng giá trị hiệu điện thế và cường độ dòng điện sau đây và cho biết giá trị nào của A, B, C, D là không phù hợp?

Trắc nghiệm vật lý 9

A. IA = 0,54A.

B. IB = 0,8A.

C. UC = 19V.

D. UD = 20V.

Câu 12: Khi thay đổi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó có mối quan hệ

A. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.

B. Tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.

C. Chỉ tỉ lệ khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó tăng.

D. Chỉ tỉ lệ khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó giảm.

Câu 13: Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn giảm bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn sẽ

A. Luân phiên tăng giảm

B. Không thay đổi

C. Giảm bấy nhiêu lần

D. Tăng bấy nhiêu lần

Câu 14: Khi đặt hiệu điện thế 12V vào hai đầu một dây dẫn thì cường độ dòng điện chạy qua nó có cường độ 6 mA. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó có cường độ giảm đi 4 mA thì hiệu điện thế là:

A. 4V               B. 2V                C. 8V             D. 4000 V

Câu 15: Cường độ dòng điện đi qua một dây dẫn là I1, khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn này là U1 = 7,2V. Dòng điện đi qua dây dẫn này sẽ có cường độ I2 lớn gấp bao nhiêu lần nếu hiệu điện thế giữa hai đầu của nó tăng thêm 10,8V?

A. 1,5 lần             B. 3 lần               C. 2,5 lần          D. 2 lần

Câu 16: Khi đặt một hiệu điện thế 10V giữa hai đầu một dây dẫn thì dòng điện đi qua nó có cường độ là 1,25A. Hỏi phải giảm hiệu điện thế giữa hai đầu dây này đi một lượng là bao nhiêu để dòng điện đi qua dây chỉ còn là 0,75A?

A. 3 V.              B. 4 V.                C. 5 V.            D. 6 V.

Câu 17: Hiệu điện thế đặt vào giữa hai đầu một vật dẫn là 18V thì cường độ dòng điện qua nó là 0,2A. Muốn cường độ dòng điện qua nó tăng thêm 0,3A thì phải đặt vào hai đầu vật dẫn đó một hiệu điện thế là bao nhiêu?

A. 45 V                B. 30 V.              C. 35 V.         D. 25V.

Câu 18: Điều nào sau đây là đúng khi nói về mối liên hệ giữa cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó?

A. Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.

B. Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.

C. Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn có độ lớn bằng hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.

D. Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn luôn gấp hai lần hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.

Câu 19: Đồ thị a và b được hai học sinh vẽ khi làm thí nghiệm xác định liên hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn. Nhận xét nào là đúng?

Trắc nghiệm vật lý 9

A. Cả hai kết quả đều đúng

B. Cả hai kết quả đều sai

C. Kết quả của B đúng

D. Kết quả của A đúng

Câu 20: Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn là 1 A khi nó được mắc vào hiệu điện thế 16 V. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó tăng thêm 0,2 A thì hiệu điện thế phải là bao nhiêu?

A. 15,8 V.            B. 17 V.               C. 19,2 V.           D. 16,2 V.

-----------------------------------------

Với nội dung bài Trắc nghiệm môn Vật lý lớp 9 bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn gồm có các câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về khái niệm, tính chất, các công thức của sự phụ thuộc cường độ dòng điện vào hiệu điện thế...

Như vậy VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Vật lý lớp 9 bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. Để có kết quả cao hơn trong học tập, các bạn học sinh có thể tham khảo thêm Trắc nghiệm Vật lý 9, Giải bài tập Vật Lí 9, Giải Vở BT Vật Lý 9, Lý thuyết Vật lí 9, Tài liệu học tập lớp 9

Đánh giá bài viết
1 28
Trắc nghiệm Vật lý 9 Xem thêm