Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 chương 1

Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11

Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 chương 1 được VnDoc sưu tầm và biên soạn chi tiết, tài liệu bao gồm các dạng câu hỏi, bài tập tổng hợp của cả chương nhằm giúp học sinh củng cố lý thuyết, nâng cao thành tích học tập môn Vật lý.

Bài tập Vật lý 11 chương 1: Điện tích - Điện trường

Câu 1. Một điện tích điểm Q đặt trong không khí. Vecto cường độ điện trường tại điểm A và điểm B trong điện trường của điện tích Q là

Trắc nghiệm Vật lý 11

A. 3r

B. 2r

C. 4r

D. 5r

Câu 2. Một điện tích điểm q đặt tại điểm O. Hai điểm M, N nằm cùng một đường sức điện (theo thứ tự O, M, N) có ON = 3MN. Vecto cường độ điện trường tại M và N có:

A. Cùng phương, cùng chiều, độ lớn EM = 3EN

B. Cùng phương, ngược chiều, độ lớn EM = 3EN

C. Cùng phương, cùng chiều, độ lớn EM = 2,25EN

D. Cùng phương, cùng chiều, độ lớn EN = 3EM

Câu 3. Hai quả cầu nhỏ giống nhau có điện tích dương q1 và q2, đặt cách nhau một khoảng r đẩy nhau với lực có độ lớn FO. Sau khi cho hai quả cầu tiếp xúc rồi đặt cách nhau khoảng r chúng sẽ:

A. Hút nhau với lực có độ lớn F < FO

B. Đẩy nhau với lực có độ lớn F < FO

C. Đẩy nhau với lực có độ lớn F > FO

D. Hút nhau với lực có độ lớn F> FO

Câu 4. Cho hai điện tích q1 = 18.10-8C và q2 = 2.10-8C đặt tại hai điểm A và B cách nhau 20cm. Vị trí của điểm M trên đường thẳng AB, có cường độ điện trường bằng 0

A. Nằm trong đoạn AB cách q2 15cm

B. Nằm trong đoạn AB cách q2 5cm

C. Nằm ngoài đoạn AB cách q2 10cm

D. Nằm ngoài đoạn AB cách q2 20cm

Câu 5. Một hạt mang điện tích dương từ điểm A đến điểm B trên một đường sức của một điện trường đều chỉ do tác dụng của lực điện trường thì động năng của hạt tăng. Chọn nhận xét đúng:

A. Điện thế tại điểm A nhỏ hơn điện thế tại điểm B

B. Đường sức điện có chiều từ B đến A

C. Hiệu điện thế giữa hai điểm A,B có giá trị dương

D. Lực điện trường sinh công âm

Câu 6. Dưới tác dụng của lực điện trường, điện tích q > 0 di chuyển được một đoạn đường thẳng s trong điện trường đều,theo phương hợp với vecto cường độ điện trường E→ một góc α. Trường hợp nào sau đây, công của lực điện trường là lớn nhất?

A. α=0

B. α=45o

C. α=60o

D. α=90o

Câu 7. Một quả cầu kim loại có khối lượng riêng ρ = 9,8.103kg/m3, bán kính r = 1cm, mang điện tích q=10-6C được treo ở đầu một sợi dây mảnh không dãn. Chiều dài sợi dây là l = 10cm. Tại điểm treo của sợi day đặt một điện tích qo = -2.10-6C.Toàn bộ hệ thống trên được đặt trong dầu cách điện có khối lượng riêng ρo = 800kg/m3, hằng số điện môi ɛ=3. Lấy g=10m/s2. Lực căng của dây treo là:

A. 0,68N

B. 0,98N

C. 1,12N

D. 0,84N

Câu 8. Tại đỉnh đối diện A và C của một hình vuông ABCD cạnh a, đặt hai điện tích q1 = q2 = -4.10-6C. Đặt tại B điện tích qo. Để điện trường tổng hợp gây bởi hệ 3 điện tích trên tại điểm D bằng 0 thì điện tích qo bằng:

A. 8.10-6C

B. -8.10-6C

C. 4.√2.10-6 C

D. -4.√2.10-6 C

Câu 9. Một tụ điện phẳng có có bản cách nhau 8cm. Hiệu điện thế giữa hai bản 360V. Một electron có vận tốc ban đầu 8.107 m/s ở cách bản âm 6cm chuyển động theo một đường sức về phía bản âm. Điện tích của electron bằng -1,6.10-19 C, khối lượng của electron bằng 9,1.10-31 kg. Nhận xét nào sau đây đúng về chuyển động của electron?

A. Electron chuyển động chậm dần đều với gia tốc 0,8.1015m/s2

B. Electron chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 1,6.1015m/s2

C. Electron chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 1,6.1015m/s2 về phía bản âm rồi đổi chiều chuyển động dần đi về bản dương.

D. Electron chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,8.1015m/s2 về phía bản âm, rồi dừng lại khi chưa đến bản âm sau đó đổi chiều chuyển động nhanh dần về bản dương.

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 11

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đáp án A D C B C A B C D
Đánh giá bài viết
1 1.207
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Vật Lý 11 Xem thêm