Trắc nghiệm Writing tiếng Anh lớp 10 Unit 2 Your Body And You

Tiếng Anh 10 Unit 2 Your Body And You

Bài tập tiếng Anh lớp 10 chương trình mới Unit 2 phần Writing có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh 10 thí điểm theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập tiếng Anh được biên tập bám sát nội dung bài học giúp các em học sinh ôn tập những cấu trúc viết lại câu xuất hiện trong bài hiệu quả.

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: I/ accept/ that job/ although/ it/ be/ not suitable/ my major.

A. I accept that job although it is not suitable with my major.

B. I accept that job although it was not suitable for my major.

C. I’ll accept that job although it was not suitable for my major.

D. I’ll accept that job although it is not suitable with my major.

Question 2: If/ it/ fine/ tomorrow, we/ go/ the/ dentist.

A. If it be fine tomorrow, we will go to the dentist.

B. If it is fine tomorrow, we will go to the dentist.

C. If it was fine tomorrow, we will go to the dentist.

D. If it will be fine tomorrow, we go to the dentist.

Question 3: The children/ spend/ afternoon/ play/ in the garden.

A. The children spent the afternoon playing in the garden.

B. The children spent the afternoon play in the garden.

C. The children spent the afternoon to playing in the garden.

D. The children spent the afternoon to play in the garden.

Question 4: The restaurant/ turn/ out/ be/ surprisingly cheap.

A. The restaurant turn out to be surprisingly cheap.

B. The restaurant turn out be surprisingly cheap.

C. The restaurant turned out be surprisingly cheap.

D. The restaurant turned out to be surprisingly cheap.

Question 5: In order/ not/ have/ any/ digestive disease, you/ should/ eat/ healthily.

A. In order not to have any digestive disease, you should eat healthily.

B. In order not have any digestive disease, you should to eat healthily.

C. In order not have any digestive disease, you should eat healthily.

D. In order not to have any digestive disease, you should to eat healthily.

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question 6: Acupuncture/ thin/ is/ treatment/ needles/ are/ for/ when/ positioned/ at/ a/ special/ illness/ body’s points.

A. Acupuncture is a treatment for illness when thin needles are positioned at special body’s points.

B. Acupuncture is a illness for treatment when thin needles are positioned at special body’s points.

C. Acupuncture is when a treatment for illness thin needles are positioned at special body’s points.

D. Acupuncture is a treatment at illness when thin needles are positioned for special body’s points.

Question 7: To/ ailment/ stay/ from/ away, regularly/ you/ exercise/ should.

A. To stay away from ailments, you should exercise regularly.

B. To stay from ailments away, you should exercise regularly.

C. To stay away from ailments, you regularly should exercise.

D. To ailments stay away from, you should exercise regularly.

Question 8: The/ caught/ fish/ was/ in/ by/ longest/ Thelma River/ the contest.

A. The longest fish by the contest was caught in Thelma River.

B. The longest fish in the contest was caught by Thelma River.

C. The longest contest in the fish was caught by Thelma River.

D. The longest fish in the contest caught was by Thelma River.

Question 9: We/ stay/ to/ at/ afternoon/ decided/ this/ home.

A. We decided to stay at home this afternoon.

B. We decided home to stay at this afternoon.

C. We decided stay to home at this afternoon.

D. We decided this afternoon to stay at home.

Question 10: They were advised not to waste time and money.

A. They were advised to not waste time and money.

B. They were advised not time and money to waste.

C. They were advised not to waste time and money.

D. They were not to waste advised time and money.

Rewrite sentences without changing the meaning.

Question 11: These students are made to study so much by their parents.

A. Their parents make these students to study so much.

B. Their parents make these students study so much.

C. Their parents made these students study so much.

D. Their parents made these students to study so much.

Question 11: These students are made to study so much by their parents.

A. Their parents make these students to study so much.

B. Their parents make these students study so much.

C. Their parents made these students study so much.

D. Their parents made these students to study so much.

Question 12: I’m going to stay with my uncle for about 3 weeks.

A. I’m going to spend 3 weeks staying in my uncle’s house.

B. I’m going to take 3 weeks staying in my uncle’s house.

C. I’m going to have 3 weeks staying in my uncle’s house.

D. I’m going to set 3 weeks staying in my uncle’s house.

Question 13: Stress and tiredness often leads to lack of concentration.

A. Stress and tiredness often cause to lack of concentration.

B. Stress and tiredness often results in lack of concentration.

C. Stress and tiredness often leads lack of concentration.

D. Stress and tiredness often comes to lack of concentration.

Question 14: My younger sister will be ten on her next birthday.

A. My younger sister will reach ten years old on her next birthday.

B. There will be ten guests on her next birthday.

C. My younger sister is unhappy on her next birthday.

D. My younger sister wants some pens on her next birthday.

Question 15: The burglar cut the telephone wires for fear that I’ll call the police.

A. The burglar cut the telephone wires so that I can’t call the police.

B. The burglar cut the telephone wires so that I’ll call the police.

C. The burglar cut the telephone wires such that I’ll call the police.

D. The burglar cut the telephone wires such that I can’t call the police.

Đáp án

1. D 2. B 3. A 4. D 5. A 6. A 7. A 8. B
9. A 10. C 11. B 12. A 13. B 14. A 15. A

Trên đây là Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 10 sách mới Unit 2 Writing. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 10 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 267
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 10 Xem thêm