Trắc nghiệm Writing tiếng Anh lớp 12 Unit 4 The Mass Media

Tiếng Anh 12 Unit 4: The Mass Media

Đề ôn tập tiếng Anh lớp 12 chương trình mới Unit 4 kỹ năng Viết có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh 12 mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh ôn tập kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Dạng bài Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh yêu cầu các em học sinh lớp 12 nắm chắc kiến thức Ngữ pháp tiếng Anh Unit 4 đã học như: cấu trúc câu đảo ngữ (Inversions), Câu lược bỏ mệnh đề quan hệ, Câu điều kiện loại 3, Câu trực tiếp - gián tiếp, Câu ước với wish, Thì Quá khứ hoàn thành, ...

Question 1: You will never eat there at the weekend unless you have made a reservation.

A. Let’s make reservation at the weekend to be due of eating there

B. You should have made a reservation if you expected to eat there at the weekend.

C. It is only possible for you to eat there at the weekend if you reserve a table in advance.

D. You may not be able to eat there if you don’t reserve a table at the weekend on purpose.

Question 2: Only Mary scored high enough to pass this test.

A. Mary was the only person to pass this test.

B. Only on this test was Mary’s score high enough.

C. Mary’s score was barely enough to pass.

D. Mary only passed this test because she scored higher than the others.

Question 3: The demand was so great. They had to reprint the book immediately.

A. So great was the demand that they had to reprint the book immediately.

B. The book would be reprinted immediately since the demand was great.

C. They demanded to reprint the book immediately.

D. They demanded that the book be reprinted immediately.

Question 4: He did not work hard. He failed the exam.

A. Unless he had worked hard, he would have failed the exam.

B. Even though he failed the exam, he didn’t work hard.

C. If he had worked hard, he would have passed the exam.

D. However hard he worked, he failed the exam.

Question 5: “I will help you with the housework”, Mai said to me.

A. Mai promised to help me with the housework.

B. Mai asked me to help her with the housework

C. Mai begged to help me with the housework.

D. Mai insisted on helping me with the housework.

Question 6: They couldn’t go swimming because of the cold weather.

A. The cold weather made it impossible to go swimming.

B. The cold weather prevented them from going swimming

C. Their going swimming was unable due to the cold weather.

D. The cold weather made it not capable of going swimming.

Question 7: “Jim, why don't you open a new account on Facebook or Twitter?” said Jane.

A. Jane suggested Jim opened a new account on Facebook or Twitter.

B. Jane suggested Jim opens a new account on Facebook or Twitter.

C. Jane suggested Jim should open a new account on Facebook or Twitter.

D. Jane suggested Jim to open a new account on Facebook or Twitter.

Question 8: This music concert wouldn't have been possible without your sponsorship.

A. If you didn't sponsor, this music concert wouldn't have been possible.

B. Your sponsorship made it possible for this music concert to take place.

C. If it had been for your sponsorship, this music concert wouldn't have been possible.

D. It's possible that your sponsorship made this music concert impossible.

Question 9: The New York Times reports that Brad was awarded the first prize.

A. It's reported that Brad wins the first prize.

B. It's reported that Brad to be awarded the first prize.

C. Brad is reported to have been awarded the first prize.

D. The first prize is reported to award to Brad.

Question 10: If I had known about their wedding plan earlier, I would have been able to make time to attend the reception party.

A. I knew their wedding would be planned earlier so I made some time to attend the reception party.

B. I wish I had known their wedding plan sooner so that I could arrange time to attend the reception party.

C. I don't know their wedding plan earlier so I can't make time to attend the reception party.

D. When I knew their wedding party, it was too late to attend the reception party.

Question 11: The horror film didn't come up to our expectations.

A. The horror film fell short of our expectations.

B. We expected the horror film to end more abruptly.

C. We expected the horror film to be more boring.

D. The horror film was as good as we expected.

Question 12: No sooner had I turned on my new PC than there was a strange noise.

A. As soon as there was a strange noise, I turned on my new PC.

B. Scarcely had I turned on my new PC when there was a strange noise.

C. Hardly I had turned on my new PC, there was a strange noise.

D. I had hardly turned on my new PC than there was a strange noise.

Question 13: By the time Pete telephoned me, I had already finished updating my social networking profile.

A. Pete telephoned me while I was updating my social networking profile.

B. Pete telephoned me after I had already finished updating my social networking profile.

C. Hardly I had finished updating my social networking profile when Pete telephoned me.

D. When Pete telephoned me, I finished updating my social networking profile.

Question 14: It was the first time she had ever seen such a moving documentary

A. She had never seen a moving documentary before.

B. She had seen such a moving documentary for a long time.

C. She had never seen a more moving documentary than this before.

D. The first time she saw such a moving documentary was a long time ago.

Question 15: I was not in the mood for taking part in a chatting forum.

A. I didn't want to join in a chatting forum.

B. I was not in a good mood then to chat to you.

C. Having a serious conversation made me moody.

D. I was in a bad mood because of taking part in a chatting forum.

Đáp án

1. C 2. A 3. A 4. C 5. A 6. B 7. C 8. B
9. C 10. B 11. A 12. C 13. C 14. C 15. A

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 12 mới Unit 4 Writing part kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 12 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 12, Bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 12, Đề thi học kì 2 lớp 12,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 543
Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Xem thêm