Trắc nghiệm Writing Tiếng Anh lớp 9 Unit 1 Local Environment

Tiếng Anh 9 Unit 1 Local Environment

Đề luyện tập tiếng Anh 9 chương trình mới Unit 1 Local Environment - Writing part có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 theo Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh được biên tập bám sát nội dung bài học giúp các em học sinh củng cố kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Choose the best option to complete the sentences.

Question 1: ................... Pelly was tired, he went to bed.

A. Because

B. Because of

Question 2: He passed the exam .................... he had a good teacher.

A. Because

B. Because of

Question 3: We stayed in .................... the rain.

A. Because

B. Because of

Question 4: He was able to go to university .................... his aunt’s help.

A. Because

B. Because of

Question 5: The price of oranges is high .................... frost damage.

A. Because

B. Because of

Question 6: I went to see the play, .................... it had good reviews.

A. Because

B. Because of

Question 7: I enjoy the course.................... the professor is a good teacher.

A. Because

B. Because of

Question 8: We all felt tired .................... the hot weather.

A. Because

B. Because of

Question 9: I left home early, .................... I had to do several errands.

A. Because

B. Because of

Question 10: .................... their interest in comets, they decided to study astronomy.

A. Because

B. Because of

Question 11: The company is going to close ............... one of its stores due to reduced sales.

A. on

B. to

C. down

Question 12: He was thinking of passing .................... the workshop to his eldest son.

A. with

B. to

C. down

Question 13: You had to face up .................... the fact that she would never come back.

A. to

B. at

C. with

Question 14: I just wondered why she turned .................... his offer of help.

A. on

B. down

C. back

Question 15: He is going to set .................... a travel company next year.

A. down

B. with

C. up

Đáp án

1. A 2. D 3. B 4. B 5. B 6. B 7. A 8. B
9. A 10. B 11. C 12. C 13. C 14.B 15. C

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 9 sách mới Unit 1 Local Environment. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 417
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 9 Xem thêm