Từ vựng miêu tả về xu hướng trong Task 1 của bài thi IELTS

Từ vựng miêu tả về xu hướng trong Task 1 của bài thi IELTS

Bạn đang ôn thi IELTS? Bạn đang muốn đạt điểm trên 6.0 trong phần viết của bài thi IELTS? Vậy thì đừng chờ đợi nữa, hãy bắt tay ngay lập tức vào việc nâng cao vốn từ vựng học thuật cho mình thôi nào. Trong bài viết này, VnDoc xin cung cấp cho bạn một số từ vựng trong phần Task 1 của bài thi IELTS diễn tả về thay đổi xu hướng. Các bạn cùng tìm hiểu nhé!

IELTS Writing Task 1: Viết General Statement cho Line Graph

Những cụm từ cần tránh trong bài thi IELTS Writing

Cải thiện khả năng dịch thuật trong bài thi IELTS

Trong bài thi IELTS phần viết task 1, đề bài có thể yêu cầu bạn mô tả biểu đồ nói về sự thay đổi qua thời gian (changes). Để làm tốt dạng bài này bạn cần phải sử dụng ngôn ngữ mô tả sự thay đổi (language of change) và những cấu trúc câu phổ biến trong IELTS Writing task 1. Ngoài ra người viết cũng cần nắm vững về cách diễn đạt các thì trong phần viết IELTS task 1 này.

Đặc điểm nhận biết dạng bài Changes: biểu đồ có ít nhất 2 mốc thời gian do đó việc miêu tả những thay đổi chính kết hợp với sự so sánh các mốc thời gian là vô cũng quan trọng (bằng cách dùng dạng so sánh của tính từ hoặc trạng từ). Số liệu trong dạng bài này thường được cung cấp dưới đơn vị thích hợp hoặc dưới dạng phần trăm.

 • Movement upwards: increase , go up, climb, rise
 • Movement downwards: decrease, go down, decline, drop
 • No movement: remain stable, stabilise
 • Reach the highest point of: reach a peak at
 • Reach the lowest point of: bottom at

Fluctuate

1. Describing trends: Sử dụng Nouns - Danh từ and Verbs - Động từ

Trend- Xu hướng là sự thay đổi hay sự chuyển động theo một hướng nhất định. Những thay đổi này thường được thể hiện trong mục số ví dụ như dân số, khối lượng sản xuất, thất nghiệp. Có ba xu hướng cơ bản như sau: up, down, remain.

Trong mô tả biểu đồ, ta có thể sử dụng một số mẫu câu được gợi ý như sau:

1. (Time period) + Subject + Verb to describe change + Adverb to describe the degree/ the speed of change.

VD: Between May and October, sales decreased slightly.

2. (Time period) + "There" to introduce the subject + article + Adjective to describe the degree/ speed of change + Noun to describe change + in "what"

VD: From May to October, there was a slight decrease in salesVD: From May to October there was a slight decrease in sales.

Từ vựng tiếng Anh ôn thi IELTS

Bảng dưới đây cung cấp cho bạn một số danh từ và động từ dùng cho việc diễn tả xu hướng (Lưu ý rằng việc sử dụng các thì trong IELTS writing task 1 thay đổi tùy theo bối cảnh thời gian)

Direction Verbs Nouns (+Preposition)
Go Up 1.Go up
Followed by prepositions:
From...(number/%) to...number/%)
Go....(number/%)
By...(number/%)
To rise
To increase
To go up
To grow
To climb
2.Go up a lot
To surge
To take off
To shoot up
To soar
To rocket
To jump
To leap
To boom
To bounce

1.Go up
Followed by prepositions:
From...(number/%) to...umber/%)
In+ "what"
A rise
An increase
Show an upward trend
A growth
Show an upturn
2.Go up a lot
Show a surge
Show an upsurge
A jump
A leap
A boom
A bounce

Go Down 1.Go down
Followed by prepositions:
From...(number/%) to...(number/%)
To....(number/%)
To decrease
To fall
To decline
To drop
To reduce
To go down
To slip
To dip
2. Go down a lot
To slummet
To slump
To crash
To sink
To tumble
To plunge
1. Go down
Followed by prepositions:
From...(number/%) to...(number/%)
In+ "what"
A decrease
A fall
A decline
A drop
A reduction
A downturn
A slip
A dip
A downward trend
2.Go down a lot
A slummet
A slump
A crash
A sink
A tumble
A plunge
Remain No change
Followed by "at" (number/%)
To level off
To flatten out
To stagnate
To stabilize
To stay/ To remain/ To keep constant/ stable/ steady /unchanged/the same level
No change
Followed by "at" (number/%)
A leveling off
No change
Show stability
Change of direction Followed by "at", "of"
To peak at
To reach a peak of
To bottom out at
To hit a low point/a trough/ the lowest/ the largest of
To flatuate/ vary around
To show some flatuation (variation)
To stand at ( focus on a particular point)
To plateau/ to reach a plateau at

2. Khi muốn miêu tả chi tiết hơn về mức độ của sự thay đổi, ta cần dùng thêm Adjectives- Tính từ and Adverbs- Trạng từ

Degree Adj- Tính từ Adv- Trạng từ
Very extensive change Dramatic
Huge
Enormous
tremendous
Dramatically
Enormously
Tremendously
Extensive change Substantial
Considerable
Remarkable
Significantly
Substantially
Considerably
Remarkably
Significantly
Avarage change Noticeable
Marked
moderate
Noticebly
Markedly
Moderately
Small change Slight
Small
minimal
Slightly
minimally

Miêu tả tốc độ của sự thay đổi:

Adjectives

Adverbs

Slow

slowly

Gradual

Gradually

Steady

Steadily

Sudden

Suddenly

Quick

Quickly

Swift

Swift

rapid

Rapidly

Lưu ý:

 • "Soar "and "rocket" là hai động từ rất mạnh mẽ mô tả tăng lên khá cao. "Rocket" là bất ngờ hơn. Khi sử dụng từ này bạn không cần thêm trạng từ
 • "Leap" cho thấy một sự gia tăng lớn và đột ngột. Với động từ này cũng không cần thêm trạng từ.
 • "Climb" là một động từ tương đối trung lập có thể được sử dụng với các trạng từ bên dưới.
 • "Plummet" là từ mạnh nhất để miêu tả sự giảm xuống. Nó có nghĩa là giảm rất nhanh chóng và một chặng đường dài. "Drop" and "drop" are normally used for fairly small decreases
 • "Drop" and "Dip" cũng thường được dùng như một danh từ. Ví dụ như "a slight dip", "a sudden drop"
 • "sudden" and "sharp" có thể được dùng cho những thay đổi nhẹ nhưng diễn ra đột ngột.
 • "spectacular" and "dramatic" là những tính từ mạnh dùng miêu tả những thay đổi rất rất lớn.
 • "marginal" is a particularly useful word for describing very small changes
 • "overall" có thể được dùng để miêu tả sự thay đổi trong suốt thời gian dài, rất hữu ích và hay được sử dụng trong phần mở bài và phần kết luận.
 • "upward" and "downward" là những tính từ, trạng từ của nó là "upwards" and "downwards"

Ngoài việc nắm được bố cục của phần Task 1 trong bài thi IELTS và định hướng được bài viết của mình, thì việc sử dụng từ vựng để miêu tả xu hướng là vô cùng quan trọng để mang lại cho bạn các điểm số đáng kể. Hy vọng bài viết trên sẽ mang lại cho bạn một nguồn kiến thức hữu ích giúp bạn dần cải thiện kỹ năng của mình và ghi điểm trong kỳ thi sắp tới.

VnDoc chúc bạn học tiếng Anh hiệu quả!

Đánh giá bài viết
1 1.127
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm