Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 3 Becoming Independent

Tiếng Anh lớp 11 Unit 3: Becoming Independent

Với mong muốn giúp học sinh lớp 11 học Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả, cũng như để học tốt Tiếng Anh lớp 11, VnDoc.com đã đăng tải bộ tài liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit mới nhất năm học 2018 - 2019. Trong đó, tài liệu Từ vựng Tiếng Anh Unit 3 Tiếng Anh 11 gồm toàn bộ Từ mới quan trọng, kèm theo phiên âm định nghĩa rất phù hợp với học sinh lớp 11.

Một số tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 11 khác:

VOCABULARY

confident /ˈkɒnfɪdənt/ (a): tự tin

cope with /kəʊp/ (v): đương đầu với

decisive /dɪˈsaɪsɪv/ (a): quyết đoán

determined /dɪˈtɜːmɪnd/ (a): quyết tâm

housekeeping /ˈhaʊskiːpɪŋ/ (n): công việc gia đình, việc nhà

humanitarian /hjuːˌmænɪˈteəriən/ (a): nhân đạo

interpersonal /ˌɪntəˈpɜːsənl/ (a): liên nhân

motivated /ˈməʊtɪveɪtɪd/ (a): có động lực, động cơ, tích cực

prioritise /praɪˈɒrətaɪz/ (v): ưu tiên

reliable /rɪˈlaɪəbl/ (a): có thể tin cậy được

self-discipline /ˌself ˈdɪsəplɪn/ (n): tinh thần tự giác

self-esteem /ˌself ɪˈstiːm/ (n): tự tôn, tự trọng

self-reliant /ˌself rɪˈlaɪənt/ (n): tự lực

strive /straɪv/ (v): cố gắng, nỗ lực

time management /taɪmˈmænɪdʒmənt/ (n.p): quản lý thời gian

well-informed /ˌwel ɪnˈfɔːmd/ (a): thạo tin, hiểu biết

wisely /ˈwaɪzli/ (adv): (một cách) khôn ngoan

protective /prəˈtektɪv/ (adj): che chở, bảo vệ

Trên đây là toàn bộ từ vựng Tiếng Anh quan trọng có trong Unit 3 Tiếng Anh lớp 11 chương trình mới: Becoming Independent. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh xem thêm nhiều tài liệu ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit năm học 2018 - 2019. Chúc các em học sinh lớp 11 học tập hiệu quả.

Đánh giá bài viết
1 1.735
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm