Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 10 Lifelong Learning

Tiếng Anh lớp 12 Unit 10: Lifelong Learning

Nằm trong seri Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 chương trình mới theo từng Unit, tài liệu Từ vựng Tiếng Anh Unit 10 Lifelong Learning gồm toàn bộ từ mới Tiếng Anh quan trọng, kèm theo định nghĩa, phiên âm chuẩn xác. Mời Thầy cô, Quý phụ huynh, các em học sinh tham khảo và download phục vụ cho việc học tập và giảng dạy môn Tiếng Anh lớp 12.

Một số tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 12 khác:

VOCABULARY

adequate /ˈædɪkwət/ (a): thỏa đáng, phù hợp

e-learning /ˈiː lɜːnɪŋ/ (n): hình thức học trực tuyến

employable /ɪmˈplɔɪəbl/ (a): có thể được thuê làm việc

facilitate /fəˈsɪlɪteɪt/ (v): tạo điều kiện thuận lợi

flexibility /ˌfleksəˈbɪləti/ (n): tính linh động

genius /ˈdʒiːniəs/ (n): thiên tài

hospitality /ˌhɒspɪˈtæləti/ (n): lòng mến khách

initiative /ɪˈnɪʃətɪv/ (n): sáng kiến, tính chủ động trong công việc

institution /ˌɪnstɪˈtjuːʃn/ (n): cơ quan tổ chức

interaction /ˌɪntərˈækʃn/ (n): sự tương tác

lifelong /ˈlaɪflɒŋ/ (a): suốt đời

opportunity /ˌɒpəˈtjuːnəti/ (n): cơ hội

overwhelming /ˌəʊvəˈwelmɪŋ/ (a): vượt trội

pursuit /pəˈsjuːt/ (n): sự theo đuổi

self-directed /sef-dəˈrektɪd/ (a): theo định hướng cá nhân

self-motivated /ˌself ˈməʊtɪveɪtɪd/ (a): có động lực cá nhân

temptation /tempˈteɪʃn/ (n): sự lôi cuốn

ultimate /ˈʌltɪmət/ (a): sau cùng, quan trọng nhất

voluntarily /ˈvɒləntrəli/ (adv): một cách tự nguyện

Trên đây là toàn bộ từ vựng Tiếng Anh quan trọng có trong Unit 10 Tiếng Anh lớp 12 chương trình mới. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh xem thêm nhiều tài liệu ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit năm học 2018 - 2019. Chúc các em học sinh lớp 12 học tập hiệu quả.

Đánh giá bài viết
1 541
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm