Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 6 Endangered Species

Tiếng Anh lớp 12 Unit 6: Endangered Species

Nằm trong tập tài liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit, Tài liệu Từ vựng Tiếng Anh Unit 6 lớp 12 chương trình mới Endangered Species bao gồm toàn bộ Từ mới Tiếng Anh quan trọng, kèm theo định nghĩa và phiên âm chuẩn xác. Mời Thầy cô, Quý phụ huynh và các em học sinh lớp 12 tham khảo!

Một số tài liệu để học tốt Tiếng Anh lớp 12 khác:

VOCABULARY

biodiversity /ˌbaɪəʊdaɪˈvɜːsəti/ (n): đa dạng sinh học

conservation /ˌkɒnsəˈveɪʃn/ (n): sự bảo tồn
=> conservation status /ˈsteɪtəs/: tình trạng bảo tồn

endangered species /ɪnˈdeɪndʒəd ˈspiːʃiːz/: chủng loài có nguy cơ bị tuyệt chủng

evolution /ˌiːvəˈluːʃn/ (n): sự tiến hóa

extinct /ɪkˈstɪŋkt/ (a): tuyệt chủng
=> extinction /ɪkˈstɪŋkʃn/ (n): sự tuyệt chủng

habitat /ˈhæbɪtæt/ (n): môi trường sống

poach/pəʊtʃ/ (v): săn trộm

rhino/ rhinoceros /raɪˈnɒsərəs/ (n): hà mã

sea turtle /siː ˈtɜːtl/ (n): con rùa biển

survive /səˈvaɪv /(v): sống sót
=> survival /səˈvaɪvl/ (n): sự sống sót

trade /treɪd/ (n): mua bán

vulnerable /ˈvʌlnərəbl/ (a): dễ bị tổn thương dễ gặp nguy hiểm

Trên đây là toàn bộ từ mới Tiếng Anh trong Unit 6 Tiếng Anh lớp 12 chương trình mới. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh xem thêm nhiều tài liệu ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit mới nhất. Chúc các em học sinh lớp 12 học tập hiệu quả.

Đánh giá bài viết
1 1.214
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm