Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 My Home

1 1.120

Tiếng Anh lớp 6 - Unit 2: My Home

Tài liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới Unit 2 My Home dưới đây nằm trong tập tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit mới nhất năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Từ vựng Tiếng Anh bao gồm cả phần phiên âm và định nghĩa giúp các em học sinh học tập hiệu quả hơn . Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo!

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 6 khác:

VOCABULARY

- town house /ˈtaʊn ˌhaʊs/ (n): nhà phố

- country house /ˌkʌn.tri ˈhaʊs/ (n): nhà ở nông thôn

- villa /ˈvɪl.ə/ (n): biệt thự

- stilt house /stɪltsˌhaʊs / (n): nhà sàn

- apartment /əˈpɑːrt.mənt/ (n): căn hộ

- living room /ˈlɪv.ɪŋ ˌruːm/ (n): phòng khách

- bedroom /ˈbed.ruːm/ /ˈbed.rʊm/ (n): phòng ngủ

- kitchen /ˈkɪtʃ·ən/ (n): nhà bếp

- bathroom /ˈbæθ.ruːm/ /ˈbæθ.rʊm/ (n): nhà tắm

- hall /hɑːl/ (n): phòng lớn

- attic /ˈæt̬.ɪk/ (n): gác mái

- lamp /læmp/ (n): đèn

- toilet /ˈtɔɪ·lɪt/ (n): nhà vệ sinh

- bed /bed/ (n): giường

- cupboard /ˈkʌb·ərd/ (n): tủ chén

- wardrobe /ˈwɔːr.droʊb/ (n): tủ đựng quần áo

- fridge /frɪdʒ/ (n): tủ lạnh

- poster /ˈpoʊ·stər/ (n): áp phích

- chair /tʃeər/ (n): ghế

- air-conditioner /ˈeər kənˌdɪʃ·ə·nər/ (n) máy điều hòa không khí

- table /ˈteɪ bəl/ (n): bàn

- sofa /ˈsoʊ·fə/ (n): ghế trường kỷ, ghế sô pha

- behind /bɪˈhaɪnd/ (pre): ở phía sau, đằng sau

- between /bɪˈtwin/ (pre): ở giữa

- chest of drawers /ˌtʃest əv ˈdrɔːrz/ (n): ngăn kéo tủ

- crazy /ˈkreɪ.zi/ (adj): kì dị, lạ thường

- department store /dɪˈpɑːrt.mənt ˌstɔːr/ (n): cửa hàng bách hóa

- dishwasher /ˈdɪʃˌwɑʃ·ər/ (n) máy rửa bát (chén) đĩa

- furniture /ˈfɜr nɪ tʃər/ (n): đồ đạc trong nhà, đồ gỗ

- in front of /ɪn 'frʌnt ʌv/ (pre): ở phía trước, đằng trước

- messy /ˈmes.i/ (adj): lộn xộn, bừa bộn

- microwave /ˈmaɪ.kroʊ.weɪv/ (n): lò vi sóng

- move /muːv/ (v): di chuyển, chuyển nhà

- next to /'nɛkst tu/ (pre): kế bèn, ở cạnh

- under /ˈʌn dər/ (pre): ở bên dưới, phía dưới

Trên đây là toàn bộ Từ vựng Tiếng Anh quan trọng có trong Unit 2: My Home chương trình mới Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019. Để có thể ôn tập Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả, mời các em học sinh lớp 6 tải tài liệu về để phục vụ cho việc học tập "mọi lúc mọi nơi".

Đánh giá bài viết
1 1.120
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm