Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Community Service

20 2.567

Tiếng Anh Unit 3 lớp 7: Community Service

Với mong muốn giúp học sinh lớp 7 học Từ vựng Tiếng Anh theo từng đơn vị bài học hiệu quả, VnDoc.com đã đăng tải tài liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 chương trình mới Unit 3 dưới đây. Tài liệu từ vựng gồm toàn bộ từ mới quan trọng, phiên âm và định nghĩa Tiếng Việt. Mời Thầy cô, Quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

Một số tài liệu để học tốt Tiếng Anh lớp 7 khác:

VOCABULARY

1. benefit (n) /'benɪfɪt/: lợi ích

2. blanket (n) /'blæŋkɪt/: chăn

3. charitable (adj) /'tʃærɪtəbl/: từ thiện

4. clean up (n, v) /kli:n ʌp/: dọn sạch

5. community service (n) /kə'mju:nəti 'sɜːvɪs/: dịch vụ công cộng

6. disabled people (n) /dɪˈseɪbld ̩ 'pi:pl/: người tàn tật

7. donate (v) /dəʊˈneɪt/: hiến tặng, đóng góp

8. elderly people (n) /'eldəli 'pi:pl/: người cao tuổi

9. graffiti /ɡrə'fi:ti/: hình hoặc chữ vẽ trên tường

10. homeless people /'həʊmləs 'pi:pl/: người vô gia cư

11. interview (n, v) /'ɪntərvju:/: cuộc phỏng vấn, phỏng vấn

12. make a difference /meɪk ə 'dɪfərəns/: làm thay đổi (cho tốt đẹp hơn)

13. mentor (n) /'mentɔːr/: thầy hướng dẫn

14. mural (n) /'mjʊərəl/: tranh khổ lớn

15. non-profit organization (n) nɒn-'prɒfɪt ,ɔːɡənaɪˈzeɪʃən/: tổ chức phi lợi nhuận

16. nursing home /'nɜːsɪŋ həʊm/: nhà dưỡng lão

17. organisation (n) /,ɔ:gənai'zeiʃn/: tổ chức

18. service (n) /'sɜːrvɪs/: dịch vụ

19. shelter (n) /'ʃeltər/: mái ấm, nhà tình thương, nhà cứu trợ

20. sort (n) /sɔ:t/ : thứ, loại, hạng

21. street children (n) /stri:t 'tʃɪldrən/: trẻ em (lang thang) đường phố

22. to be forced /tu: bi: fɔːst/: bị ép buộc

23. traffic jam (n) /"træfɪk dʒæm/: ùn tắc giao thông

24. tutor (n, v) /'tju:tər/: thầy dạy kèm, dạy kèm

25. volunteer (n, v) /,vɒlən'tɪər/: người tình nguyện, đi tình nguyện

26. use public transport (bus, tube,…): dùng các phương tiện giao thông công cộng

27. start a clean-up campaign: phát động một chiến dịch làm sạch

28. plant trees: trồng cây

29. punish people who make graffiti: phạt những người vẽ bậy

30. raise people’s awareness: nâng cao ý thức của mọi người

Trên đây là toàn bộ Từ mới Tiếng Anh quan trọng có trong Unit 3 Lớp 7 chương trình mới. Mời Thầy cô, Quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo thêm tài liệu luyện tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit. Chúc các em học sinh ôn tập hiệu quả và đạt thành tích học tập tốt năm học 2018 - 2019!

Đánh giá bài viết
20 2.567
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm