Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 mới Unit 2: Life In The Countryside

7 2.316

Nối tiếp bộ tài liệu học tốt tiếng Anh khối THCS - THPT, VnDoc.com xin gửi đến bạn đọc bộ tài liệu học tốt tiếng Anh lớp 8 năm 2019 - 2020. Tài liệu tiếng Anh về Từ mới tiếng Anh theo từng Unit được VnDoc.com biên tập bám sát theo chương trình sách mới, chương trình sách cũ của bộ GD&ĐT giúp quý thầy cô, bậc phụ huynh và các em học sinh dễ dàng tham khảo, download.

Tiếng Anh lớp 8 Unit 2: Life In The Coutntryside

Nằm trong tập tài liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 mới theo từng Unit do VnDoc.com đăng tải, Từ vựng Tiếng Anh Unit 2: Life In The Countryside gồm toàn bộ từ mới Tiếng Anh quan trọng kèm theo phiên âm, định nghĩa Tiếng Việt là tài liệu học Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả dành cho học sinh lớp 8. Mời Thầy cô, Quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo!

Xem thêm: Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 2: Life in the Countryside.

VOCABULARY

1. beehive (n) /biːhaɪv/: tổ ong

2. brave (adj) /breɪv/: can đảm

3. buffalo-drawn cart (n) /ˈbʌfələʊ-drɔːn kɑːt/: xe trâu kéo

4. cattle (n) /ˈkætl/: gia súc

5. collect (v) /kəˈlekt/: thu gom, lấy

6. convenient (adj) /kənˈviːniənt/: thuận tiện

7. disturb (v) /dɪˈstɜːb/: làm phiền

8. electrical appliance (n) /ɪˈlektrɪkl əˈplaɪəns/: đồ điện

9. generous (adj) /ˈdʒenərəs/: hào phóng

10. ger (n) /ger/: lều của dân du mục Mông Cổ

11. Gobi Highlands /ˈgəʊbi ˈhaɪləndz/: Cao nguyên Gobi

12. grassland (n) /ˈɡrɑːslænd/: đồng cỏ

13. harvest time (n) /ˈhɑːvɪst taɪm/: mùa gặt

14. herd (v) /hɜːd/: chăn dắt

15. local (adj, n) /ˈləʊkl/: địa phương, dân địa phương

16. Mongolia (n) /mɒŋˈɡəʊliə/: Mông cổ

17. nomad (n) /ˈnəʊmæd/: dân du mục

18. nomadic (adj) /nəʊˈmædɪk/: thuộc về du mục

19. paddy field (n) /ˈpædi fiːld/: đồng lúa

20. pasture (n) /ˈpɑːstʃə(r)/: đồng cỏ

21. pick (v) /pɪk/: hái (hoa, quả…)

22. racing motorist (n) /ˈreɪsɪŋ məʊtərɪst/: người lái ô tô đua

23. vast (adj) /vɑːst/: rộng lớn, bát ngát

Trên đây là toàn bộ phần Từ vựng Tiếng Anh sách mới Tiếng Anh 8 Unit 2. Để học thuộc phần từ vựng hiệu quả, mời bạn đọc làm thêm bài trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 2 do chúng tôi biên tập: Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 2.

* Nếu bạn đọc đang theo học Tiếng Anh lớp 8 chương trình cũ, mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu tổng hợp Từ mới Tiếng Anh lớp 8 Unit 2 Making Arrangements tại đây: Từ vựng Tiếng Anh quan trọng trong Unit 2: Making Arrangements

Ngoài ra, mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. 

Đánh giá bài viết
7 2.316
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm