Tuyển dụng đặc cách giáo viên đã có hợp đồng

B NI V CNG HÒA HI CH NGHA v i t n a m
D C lập - T do - Hnh phúc
5t37,8/ BNV"CC:VC Hà ngày 05 thng 1 / năm 2019
V/v (uyn đng đc cách đi vi
giáo viên đà có hp đng lao đng
và đng BI IXH t 2015 tr v trưc
Kính gửi: y ban nhàn dân các nh, thành ph trc thuc Trung ương
Đê khc phc nhng bẩt cp Irong qun lý, sir dng biên chê s nghiệp
giáo dc và y tế, B Chính trị (tại Công văn s 9 0 2 8 -CV/VPTW ngày 11/3/2019
cùa Vãn phòng Trung ương Đàng) và Thù tưng Chính phù (ti Công văn sô
1480/VPCP-TCCV ngày 05/6/2019 ca Văn phòng Chính ph) dà đng ý ch
trương cho phép các đa phưcrrn» thc hin xét đc cách đi vi sô giáo viên đà
có hp đng lao đrỉíí và đng bào him xã hi bt buc theo quy đnh ca Lut
Bào hêm xà hi t năm 2015 tr v trưc trong chi tiêu biên chế, c năng lc,
trinh đ phù hp vi yêu cu ca v trí cn tuyn dng. Đ thng nht vic thc
hin ch trương này, B Ni v đ ngh Ch tch y ban nhân dân các tinh,
thành ph trc thuc Trung ương:
1. Theo quy đnh ca Lut Viên chc và các văn bàn hưng dn thi hành
thi y ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm
về công tác tuyển dụng vn chức trong các đơn vsự nghiệp công lập thuộc
phạm vi quản lý. Do vậy, đề nghị Chủ tịch y ban nhân dân các tinh, thành p
trực thuộc Trung ương chi đạo soát, ng hợp danh sách giáo viên đă hợp
đồng lao đng từ năm 2015 trở về trước căn c chi tiêu số ng ni làm
việc là go vn (biên chế giáo viên) chưa sử dụng dc quyết đnh việc tuyên
dụng đặc ch đối với nhóm đối tượng này theo chủ trương ca BChính trị,
Tíiii ng Chính phủ.
2. Đối ng đưc xem xét tuyền dng đc cách go viên đang m
hp đng lao đng theo vị trí việc làm ging dạy tại cơ s go dục công lập, đà
thời gian ký hp đng lao đng có đóng bào him xà hi bt buc theo quy
định ca Lut Bào him xâ hội m công vic giảng dy tại các cơ s giáo dục
công lập trên đa n trưc ngày 31/12/2015, trong chi tiêu biên chế, c năng
lực, trình đ phù hp với yêu cầu ca vị trí cn tuyn dng.
3. Vic tuyến dng đc cách đi vi đi tưng nêu tại Khon 2 Công văn
y phai bo đm các quy đnh ca B Go dc và Đào to v tiêu chun chức
danh, khung danh mc vị trí vic làm và đnh mc s lưng ngưi làm việc
trong c cơ s iiiáo dc công lp, bo đm công khai, minh bch.
4. Sau khi thc hin tuyn dng đc ch đi vi đi tưng nêu tại Khon
2 Công văn này, nếu vn còn chi tiêu biên chế giáo viên thì thc hin vic Ihi
tuyn hoc xét tuyn công khai theo quy đnh ca Lut Viên chc và vãn bàn
hưng dn thi hành.
5. Đi vi các đa phương đà thc hin tuyn dng đc cách đi tưng
nêu tại Khoàn 2 Công văn này và thc hin tuyn dng theo quy đnh ca pháp
lut v viên chc đù s chi tiêu bicn chế giáo viên đưc giao mà vn còn giáo
viên hp đng lao đng thì chm dt hp đng lao đng theo quy đnh ca
pháp lut.
Trong quá trình trin khai thc hin, nếu có vưng mc, đ ngh Uy ban
nhân dân các tnh, thành ph trc thuc Trung ương kp thi phàn ánh vê B
Ni vu đ tng hp, báo cáo cp có thm quyn xem xét, quyết đnh./..
Nơi nit:
- Như trên;
- Th tưng Chính phũ (d báo cáo);
- Phó TTg thưng trc Chính ph
Trương Hòa Binh (đê báo cáo);
- B trưng, các đông chí Th trưng;
- BGo dc và Đào to (đê bict);
- S Ni v các tinh, TP trc thuc TW;
- Lưu: VT, ccvc (03).
KT. B TRƯỜNG
TH TRƯỞNG
Nguyn Trng Tha

Sắp tới, hàng loạt giáo viên đã có hợp đồng được đặc cách vào biên chế. Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Công văn 5378/BNV-CCVC năm 2019 về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 2015 trở về trước.

Công văn về tuyển dụng đặc cách giáo viên đã có hợp đồng 2019

Theo đó, Bộ Chính trị và Chính phủ đã đồng ý chủ trương cho phép các địa phương thực hiện xét đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước.

Cụ thể, các giáo viên được xem xét đặc cách phải có đủ các điều kiện sau:

- Giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập.

- Đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm các công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước ngày 31/12/2015.

- Trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.

Công văn cũng nêu rõ Chủ tịch UBND ở địa phương có trách nhiệm chỉ đạo rà soát, tổng hợp danh sách giáo viên đủ điều kiện và căn cứ số lượng biên chế giáo viên chưa sử dụng để quyết định việc tuyển dụng đặc cách đối với nhóm đối tượng đã nêu trên.

Đánh giá bài viết
7 9.543
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm