Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 01/2016

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 01/2016 giới thiệu những chính sách quan trọng với những thay đổi có ảnh hưởng đến nhiều trong cuộc sống công tác học tập và làm việc của các bạn như lao động tiền lương, bảo hiểm, giao thông vận tải,...