Cách viết hóa đơn khi có nhiều danh mục hàng hoá 2017

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông thường mỗi một hoá đơn GTGT có tối đa 10 dòng, nếu khi xuất hoá đơn từ 10 dòng trở xuống thì bạn được viết vào một tờ hoá đơn theo trình tự sắp xếp hàng hoá, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền như trên hợp đồng quy định.