Điểm mới của Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi quy định về hóa đơn

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tải định dạng .DOC 10/01/2018 10:57:51 CH
Thông tư 37/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 12/06/2017 hướng dẫn và sửa đổi một số điều Thông tư 39 năm 2014 về việc sử dụng và thông báo phát hành hóa đơn. Một số điểm mới cần lưu ý trong thông tư về thời hạn thực hiện sẽ có sự thay đổi, mời các bạn tham khảo.