Hướng dẫn 09-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác Đảng viên

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Hướng dẫn 09-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác Đảng viên được Ban Tổ chức TW ký ngày ngày 05 tháng 6 năm 2017 nhằm hướng dẫn các nghiệp vụ về Đảng viên.