Hướng dẫn 09-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác Đảng viên

Hướng dẫn 09-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác Đảng viên được Ban Tổ chức TW ký ngày ngày 05 tháng 6 năm 2017 nhằm hướng dẫn các nghiệp vụ về Đảng viên.