Bài toán tăng và giảm một số lần và so sánh hai số phần 2

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Bài toán tăng và giảm một số lần và so sánh hai số phần 2 là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán nâng cao lớp 3.