Thông tư 12/2019/TT-BTC

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Thông tư 12/2019/TT-BTC 154,5 KB 05/04/2019 11:05:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bộ tài chính ban hành Thông tư 12/2019/TT-BTC chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước. Sau đây là nội dung chi tiết thông tư,mời các bạn cùng theo dõi.
Xem thêm các thông tin về Thông tư 12/2019/TT-BTC