Phiếu bổ sung lý lịch viên chức

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Phiếu bổ sung lý lịch viên chức 136,3 KB 13/06/2019 4:52:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu phiếu bổ sung lý lịch viên chức là mẫu hồ sơ 03 được ban hành theo thông tư 07/2019/TT-BNV về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức.
Xem thêm các thông tin về Phiếu bổ sung lý lịch viên chức