Thông tư 31/2019/TT-NHNN

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Thông tư 31/2019/TT-NHNN 2,1 MB 02/01/2020 1:29:00 CH
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 31/2019/TT-NHNN hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô.
Xem thêm các thông tin về Thông tư 31/2019/TT-NHNN