Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, cả năm

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu 07 báo cáo tình hình sử dụng lao đông | Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm hoặc cả năm và kế hoạch dự kiến sử dụng lao động của doanh nghiệp. Việc sử dụng lao động tại doanh nghiệp sẽ được lên kế hoạch cụ thể và báo cáo về việc quản lý lao động của đơn vị.