Tờ khai Đăng ký thất nghiệp

Tờ khai Đăng ký thất nghiệp giúp bạn đăng ký tình trạng thất nghiệp với cơ quan giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố đang sinh sống, làm đúng thủ tục chuẩn bị hồ sơ để hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
Xem thêm các thông tin về Tờ khai Đăng ký thất nghiệp