Thông tư 66/2014/TT-BCA về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 66/2014/TT-BCA về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy, bao gồm các quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy. Nội dung chi tiết của Thông tư mời các bạn tham khảo.