Thông tư 66/2014/TT-BCA về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tải file định dạng .DOC 10/01/2018 10:57:51 CH
Thông tư 66/2014/TT-BCA về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy, bao gồm các quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy. Nội dung chi tiết của Thông tư mời các bạn tham khảo.