Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Luật bảo vệ môi trường mới nhất 2017

Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 là luật bảo vệ môi trường mới nhất 2017 hiện nay, bao gồm một số điều sửa đổi, bổ sung của Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua và ban hành ngày 23 tháng 06 năm 2014. Mời bạn đọc tải về Luật bảo vệ môi trường mới nhất để thực hiện theo đúng quy định.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 860 KB

Quyết định 1412/QĐ-BTP thực hiện Nghị định 96/2017/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp Quyết định 1412/QĐ-BTP thực hiện Nghị định 96/2017/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Tư pháp

Quyết định 1412/QĐ-BTP thực hiện Nghị định 96/2017/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
 • Phát hành: Bộ Tư pháp
 • Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp là nội dung chính của Quyết định 1412/QĐ-BTP ban hành ngày 07/09/2017. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 200 Byte

Quy định về độ tuổi thi vào trường công an, quân đội năm 2017 như thế nào? Quy định về độ tuổi thi vào trường công an, quân đội năm 2017 như thế nào? Quy định về độ tuổi thi vào trường công an, quân đội mới nhất

Quy định về độ tuổi thi vào trường công an, quân đội năm 2017 như thế nào?
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Theo quy định của Bộ Công an, cán bộ, chiến sĩ công an trong biên chế không quá 30 tuổi (tính đến năm dự tuyển), đối với học sinh, không quá 20 tuổi; riêng người dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi. Đây là quy định về độ tuổi thi vào trường công an, quân đội năm 2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 368 KB

Thông tư 141/2011/TT-BTC về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ công chức viên chức Thông tư 141/2011/TT-BTC về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ công chức viên chức Quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm

Thông tư 141/2011/TT-BTC về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ công chức viên chức
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật là nội dung chính của Thông tư 141/2011/TT-BTC ban hành ngày 20/10/2011. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 198 KB

Quyết định 1326/QĐ-LĐTBXH về dự án thúc đẩy quyền của người khuyết tật tại Việt Nam Quyết định 1326/QĐ-LĐTBXH về dự án thúc đẩy quyền của người khuyết tật tại Việt Nam Đầu tư 21,2 triệu USD cho dự án về quyền của người khuyết tật

Quyết định 1326/QĐ-LĐTBXH về dự án thúc đẩy quyền của người khuyết tật tại Việt Nam
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Ngày 23/8/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1326/QĐ-LĐTBXH về phê duyệt đầu tư dự án Thúc đẩy quyền của người khuyết tật tại Việt Nam. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 175 KB

12 chế độ dành cho con thương binh, liệt sĩ 12 chế độ dành cho con thương binh, liệt sĩ Những chế độ dành cho con thương binh, liệt sĩ

12 chế độ dành cho con thương binh, liệt sĩ
 • Phát hành: Sưu Tầm
 • Thời gian qua, công tác chăm lo cho con của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để nắm được những chế độ ưu đãi dành cho con thương binh, liệt sĩ.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 181 KB

Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH về an toàn, vệ sinh lao động

Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động có biểu mẫu đi kèm được ký ngày 03 tháng 7 năm 2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 565 KB

Luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 Luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 Luật thi đua, khen thưởng mới nhất

Luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật thi đua, khen thưởng 2003 số 15/2003/QH11 được Quốc hội ban hành, căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 377 KB

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước Rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng doanh nghiệp nhà nước

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Ngày 03/6/2017, Tổng Bí thư đã ký ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 339 KB

Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn Nghị định về chức danh, số lượng, chính sách với cán bộ xã

Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Nội dung chi tiết Nghị định 92/2009/NĐ-CP, mời các bạn tham khảo trong bài.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 194 KB
Có tất cả 305 tài liệu.