Quyết định 1163/QĐ-TTG về đẩy mạnh phổ biến pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số Quyết định 1163/QĐ-TTG về đẩy mạnh phổ biến pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số Phấn đấu 70% dân tộc thiểu số được phổ biến giáo dục pháp luật

Quyết định 1163/QĐ-TTG về đẩy mạnh phổ biến pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Phấn đấu 70% dân tộc thiểu số được phổ biến giáo dục pháp luật là mục tiêu chính đặt ra tại Quyết định 1163/QĐ-TTg. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 283 KB

Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam Điều lệ Đảng 2017

Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam
 • Phát hành: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19 tháng 01 năm 2011, gồm 12 chương và 48 điều.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 416 KB

Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế Quy định về chính sách tinh giản biên chế

Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định về chính sách tinh giảm biên chế số 108/2014/NĐ-CP áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến cấp xã về việc nghỉ hưu sớm và hưởng các chế độ tương ứng.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 243 KB

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước Rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng doanh nghiệp nhà nước

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Ngày 03/6/2017, Tổng Bí thư đã ký ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 339 KB

Luật tổ chức quốc hội số 57/2014/QH13 Luật tổ chức quốc hội số 57/2014/QH13 Luật tổ chức quốc hội mới nhất

Luật tổ chức quốc hội số 57/2014/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật tổ chức quốc hội số 57/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 20/11/2014. Luật này quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội. Luật 57/2014/QH13 cũng đã quy định rõ về thủ tục giải thích hiến pháp, luật, pháp lệnh.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 484 KB

Thông tư 142/2017/TT-BQP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị thực hiện an toàn, vệ sinh lao động trong Bộ Quốc phòng Thông tư 142/2017/TT-BQP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị thực hiện an toàn, vệ sinh lao động trong Bộ Quốc phòng Thông tư quy định về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Thông tư 142/2017/TT-BQP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị thực hiện an toàn, vệ sinh lao động trong Bộ Quốc phòng
 • Phát hành: Bộ Quốc phòng
 • Thông tư 142/2017/TT-BQP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong Bộ Quốc phòng được Thượng tướng Bế Xuân Trường ký ngày 29 tháng 5 năm 2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 565 KB

Nghị định 15/2017/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghị định 15/2017/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Nghị định 15/2017/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Phát hành: Chính phủ
 • Chính phủ vừa ban hành Nghị định 15/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 231 KB

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội Nghị định số 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của hội

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định số 45/2010/NĐ-CP với nội dung là quy định tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam cùng ngành nghề, cùng sở thích, cùng giới, có chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 408 KB

Luật tổ chức tòa án nhân dân số 62/2014/QH13 Luật tổ chức tòa án nhân dân số 62/2014/QH13 Luật tổ chức tòa án nhân dân mới nhất

Luật tổ chức tòa án nhân dân số 62/2014/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật tổ chức tòa án nhân dân số 62/2014/QH13 đã được Quốc hội ban hành và chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 06 năm 2015. Luật tổ chức tòa án nhân dân mới nhất bao gồm các quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 452 KB

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương Quy định về chức năng và nhiệm vụ của Chính quyền địa phương

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương
 • Phát hành: Chính phủ
 • Những điểm mới trong các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương trong Hiến pháp năm 2013 được quy định chi tiết và cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ hơn về các quy định của nhà nước.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 207 KB
Có tất cả 462 tài liệu.