Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam Điều lệ Đảng 2017

Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam
 • Phát hành: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19 tháng 01 năm 2011, gồm 12 chương và 48 điều.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 416 KB

Nghị định 118/2017/NĐ-CP Nghị định 118/2017/NĐ-CP Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam

Nghị định 118/2017/NĐ-CP
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 118/2017/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam. Mời các bạn tham khảo và tải về.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 178 KB

Chính sách tinh giản biên chế năm 2018 Chính sách tinh giản biên chế năm 2018 Đối tượng bị tinh giản biên chế năm 2018

Chính sách tinh giản biên chế năm 2018
 • Phát hành: Sưu Tầm
 • VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn bài viết Chính sách tinh giản biên chế năm 2018 được ban hành kèm theo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat

Đơn vị sự nghiệp công lập là gì Đơn vị sự nghiệp công lập là gì Khái niệm đơn vị sự nghiệp công lập

Đơn vị sự nghiệp công lập là gì
 • Phát hành: Sưu Tầm
 • Theo quy định tại Luật viên chức 2010 thì đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập theo quy định của pháp luật. Để tìm hiểu rõ hơn về đơn vị sự nghiệp công lập, mời bạn tham khảo bài viết.
 • van-ban-phap-luat

Nghị quyết 19-NQ/TW Nghị quyết 19-NQ/TW Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị quyết 19-NQ/TW
 • Phát hành: Sưu Tầm
 • Tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập là nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 298 KB

Nghị quyết số 18-NQ/TW Nghị quyết số 18-NQ/TW Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Nghị quyết số 18-NQ/TW
 • Phát hành: Ban Chấp hành Trung ương
 • Văn phòng Trung ương Đảng công bố Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (Nghị quyết số 18-NQ/TW). Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 266 KB

Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế Quy định về chính sách tinh giản biên chế

Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định về chính sách tinh giảm biên chế số 108/2014/NĐ-CP áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến cấp xã về việc nghỉ hưu sớm và hưởng các chế độ tương ứng.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 243 KB

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan Thuế Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan Thuế Quy định chức năng và nhiệm vụ của cơ quan Thuế

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan Thuế
 • Phát hành: Sưu Tầm
 • Thuế là một khoản nộp bắt buộc mà các thể nhân và pháp nhân có nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước. Cơ quan Thuế có nhiệm vụ, vai trò và cơ cấu tổ chức như thế nào, mời bạn tham khảo bài viết.
 • van-ban-phap-luat

Luật tổ chức quốc hội số 57/2014/QH13 Luật tổ chức quốc hội số 57/2014/QH13 Luật tổ chức quốc hội mới nhất

Luật tổ chức quốc hội số 57/2014/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật tổ chức quốc hội số 57/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 20/11/2014. Luật này quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội. Luật 57/2014/QH13 cũng đã quy định rõ về thủ tục giải thích hiến pháp, luật, pháp lệnh.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 484 KB

Quyết định 1459/QĐ-BTTTT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Cục Tần số vô tuyến điện Quyết định 1459/QĐ-BTTTT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Cục Tần số vô tuyến điện Chức năng và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện

Quyết định 1459/QĐ-BTTTT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Cục Tần số vô tuyến điện
 • Phát hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Cục Tần số vô tuyến điện là tổ chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Cục Tần số vô tuyến điện được quy định tại Quyết định 1459/QĐ-BTTTT, mời các bạn cùng tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 172 KB
Có tất cả 470 tài liệu.