Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn chính sách tinh giản biên chế Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn chính sách tinh giản biên chế Hướng dẫn mới về chính sách tinh giản biên chế

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn chính sách tinh giản biên chế
 • Phát hành: Bộ Nội vụ
 • Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn chính sách về hưu trước tuổi với đối tượng tinh giản biên chế tại khoản 1 điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30/5/2015 đến hết ngày 31/12/2021. Mời các bạn cùng tham khảo Thông tư.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 583 KB

Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam Điều lệ đảng 2017

Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam
 • Phát hành: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19 tháng 01 năm 2011, gồm 12 chương và 48 điều.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 416 KB

Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế Quy định về chính sách tinh giản biên chế

Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định về chính sách tinh giảm biên chế số 108/2014/NĐ-CP áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến cấp xã về việc nghỉ hưu sớm và hưởng các chế độ tương ứng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 243 KB

Một số điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương Một số điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương Điểm mới nổi bật của Luật tổ chức chính quyền địa phương 2016

Một số điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Phát hành: Chính phủ
 • Một số điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương được quy định chi tiết tại Luật tổ chức chính quyền địa phương 2016 số 77/2015/QH13. Luật tổ chức chính quyền địa phương mới nhất bổ sung bao gồm 8 chương và 143 điều, dưới đây là phần nội dung quan trọng được VnDoc tóm lược để bạn đọc theo dõi.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 133 KB

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương Quy định về chức năng và nhiệm vụ của Chính quyền địa phương

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương
 • Phát hành: Chính phủ
 • Những điểm mới trong các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương trong Hiến pháp năm 2013 được quy định chi tiết và cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ hơn về các quy định của nhà nước.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 207 KB

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội Nghị định số 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của hội

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định số 45/2010/NĐ-CP với nội dung là quy định tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam cùng ngành nghề, cùng sở thích, cùng giới, có chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 408 KB

Nghị định 103/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành của Luật Công an nhân dân Nghị định 103/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành của Luật Công an nhân dân Hướng dẫn thi hành Luật công an nhân dân

Nghị định 103/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành của Luật Công an nhân dân
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 103/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành của Luật Công an nhân dân bao gồm việc hướng dẫn thi hành một số điều về Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân, hạn tuổi phục vụ của sĩ quan Công an nhân dân... Nội dung chi tiết Nghị định 103/2015/NĐ-CP được trình bày chi tiết trong bài, mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 203 KB

Luật thanh tra số 56/2010/QH12 Luật thanh tra số 56/2010/QH12 Luật thanh tra 2010 mới nhất

Luật thanh tra số 56/2010/QH12
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật thanh tra số 56/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010, bao gồm các quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân nhằm phát hiện cơ sở trong cơ chế quản lý, chính sách. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 495 KB

Luật tổ chức tòa án nhân dân số 62/2014/QH13 Luật tổ chức tòa án nhân dân số 62/2014/QH13 Luật tổ chức tòa án nhân dân 2014

Luật tổ chức tòa án nhân dân số 62/2014/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật tổ chức tòa án nhân dân số 62/2014/QH13 đã được Quốc hội ban hành và chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 06 năm 2015. Luật tổ chức tòa án nhân dân mới nhất bao gồm các quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 452 KB

Thông tư 04/2015/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng viên chức Thông tư 04/2015/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng viên chức Hướng dẫn mới vê tuyển dụng viên chức

Thông tư 04/2015/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng viên chức
 • Phát hành: Bộ Nội Vụ
 • Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng viên chức số 04/2015/TT-BNV có bổ sung và sửa đổi Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV về quy đinh tuyển dụng và nhận việc. Thông tư 04/2015/TT-BNV cung cấp những thông tin rất cần thiết mà các bạn nên tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 123 KB
Có tất cả 457 tài liệu.