Quyết định 1191/QĐ-TTg về Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017 - 2020 Quyết định 1191/QĐ-TTg về Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017 - 2020 Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017 - 2020

Quyết định 1191/QĐ-TTg về Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017 - 2020
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định 1191/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 08 năm 2017. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 654 KB

Quyết định 37/2017/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định 50/2006/QĐ-TTg Danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chất lượng Quyết định 37/2017/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định 50/2006/QĐ-TTg Danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chất lượng Bãi bỏ danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng

Quyết định 37/2017/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định 50/2006/QĐ-TTg Danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chất lượng
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định 37/2017/QĐ-TTg về bãi bỏ Quyết định 50/2006/QĐ-TTg về Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 8 năm 2017. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 399 KB

Nghị định 98/2017/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương Nghị định 98/2017/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương

Nghị định 98/2017/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 98/2017/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương ban hành ngày 18/08/2017. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 510 KB

20 hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước 20 hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước Danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước

20 hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước
 • Phát hành: Sưu Tầm
 • Ngày 10/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại. VnDoc.com mời bạn cùng xem nội dung chi tiết qua bài viết dưới đây.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 141 KB

Thông tư 09/2017/TT-NHNN về sửa đổi Thông tư 19/2013/TT-NHNN mua, bán và xử lý nợ xấu Thông tư 09/2017/TT-NHNN về sửa đổi Thông tư 19/2013/TT-NHNN mua, bán và xử lý nợ xấu Quy định mới về mua, bán và xử lý nợ xấu

Thông tư 09/2017/TT-NHNN về sửa đổi Thông tư 19/2013/TT-NHNN mua, bán và xử lý nợ xấu
 • Phát hành: Ngân hàng Nhà nước
 • Thông tư 09/2017/TT-NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam. Mời các bạn tải toàn bộ Thông tư về để tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 194 KB

Quyết định 1162/QĐ-TTG về phê duyệt chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho địa phương Quyết định 1162/QĐ-TTG về phê duyệt chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho địa phương Hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho 48 địa phương khó khăn về ngân sách

Quyết định 1162/QĐ-TTG về phê duyệt chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho địa phương
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho 48 địa phương khó khăn về ngân sách là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 1162/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Nội dung chi tiết VnDoc.com mời các bạn cùng tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 189 KB

Nghị quyết 70/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công Nghị quyết 70/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công Phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công 2017

Nghị quyết 70/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị quyết 70/NQ-CP năm 2017 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 187 KB

Thông tư 11/2017/TT-BCT về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa Thông tư 11/2017/TT-BCT về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa Quy định về tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập hàng hóa

Thông tư 11/2017/TT-BCT về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa
 • Phát hành: Bộ Công thương
 • Thông tư 11/2017/TT-BCT quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; hoạt động tạm xuất, tái nhập và hoạt động chuyển khẩu hàng hóa. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 502 KB

Quyết định 1288/QĐ-BHXH về quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Quyết định 1288/QĐ-BHXH về quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Quyết định 1288/QĐ-BHXH về quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
 • Quyết định 1288/QĐ-BHXH năm 2017 về Quy chế quản lý đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 25 tháng 7 năm 2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 311 KB

Quyết định 1078/QĐ-TTg Danh mục văn bản mới về quy định liên quan đến đất đai, xây dựng, kinh doanh Quyết định 1078/QĐ-TTg Danh mục văn bản mới về quy định liên quan đến đất đai, xây dựng, kinh doanh Những thay đổi quan trọng về hóa đơn từ ngày 01/01/2018

Quyết định 1078/QĐ-TTg Danh mục văn bản mới về quy định liên quan đến đất đai, xây dựng, kinh doanh
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định 1078/QĐ-TTg năm 2017 Danh mục văn bản để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ do Thủ tướng Chính Phủ ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 224 KB
Có tất cả 650 tài liệu.