Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Giới thiệu

Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là mẫu văn bản được lập ra để đề nghị về việc được điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Mẫu văn bản nêu rõ thông tin nhà đầu tư, nội dung đề nghị điều chỉnh, nội dung đăng ký kinh doanh sau khi điều chỉnh... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại đây.

Mẫu giấy chứng nhận đầu tư cấp cho nhà đầu tư nước ngoài

Mẫu bản đăng ký đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Nội dung cơ bản của mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Kính gửi: (tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư)

Nhà đầu tư:

Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

I. ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH (chỉ áp dụng đối với Nhà đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu số 1):

Những nội dung đề nghị điều chỉnh (chỉ ghi những nội dung đề nghị điều chỉnh và giải trình lý do điều chỉnh):

Nội dung đăng ký kinh doanh sau khi điều chỉnh:

1. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

Tên công ty viết tắt (nếu có):

2. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:

Xã/Phường/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố:

Điện thoại: ……………….......…………….. Fax: ……………………………………………...

Email: …………………………................... Website: …………………………………………

3. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên (ghi đầy đủ bằng chữ in hoa): ……………………………………………………...

Giới tính:

Sinh ngày: ……./……./…….. Dân tộc: …………………………….. Quốc tịch:

Chứng minh nhân dân số:

Ngày cấp: ……./……./…….. Nơi cấp:

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):

Số giấy chứng thực cá nhân:

Ngày cấp: ……./……./…….. Ngày hết hạn: ……./……./…….. Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:

Xã/Phường/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố:

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:

Xã/Phường/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố:

Điện thoại:                                     Fax (nếu có):

Email (nếu có):                              Website (nếu có):

4. Mục tiêu hoạt động: Thực hiện Dự án …………………………….…….. (tên Dự án).

5. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):

6. Nguồn vốn điều lệ:

Loại nguồn vốn
Tỷ lệ (%)
Số tiền (bằng số; VNĐ)

Vốn trong nước:

+ Vốn nhà nước

+ Vốn tư nhân

   
Vốn nước ngoài    
Vốn khác    
Vốn khác    

7. Loại hình công ty:

8. Danh sách thành viên công ty (kê khai theo mẫu tương ứng của hồ sơ thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp): Gửi kèm.

II. ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DỰ ÁN:

Những nội dung đề nghị điều chỉnh: (chỉ ghi những nội dung đề nghị điều chỉnh và giải trình lý do điều chỉnh).

Nội dung Dự án sau khi điều chỉnh:

1. Dự án đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng (tên công trình dự án) thực hiện trên cơ sở hợp đồng (loại hợp đồng) ký kết với ………………… (tên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), có trụ sở chính tại (địa chỉ trụ sở chính cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), (điện thoại, fax) đại diện bởi (họ và tên, chức danh người đại diện ký kết hợp đồng dự án) theo Giấy ủy quyền (số Giấy ủy quyền nếu có).

2. Địa điểm xây dựng công trình dự án: ………… Diện tích đất dự kiến sử dụng ………………:

3. Mục tiêu, quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình dự án (ghi những nội dung phù hợp với hợp đồng dự án):

4. Tổng vốn đầu tư, trong đó:

- Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp dự án:

- Vốn vay:

5. Tiến độ thực hiện đự án:

a. Tiến độ xây dựng (ghi cụ thể tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ xây dựng):

- Tiến độ giải phóng mặt bằng: …….. kể từ ……….. đến ……….

- Tiến độ xây dựng: …….. kể từ ……….. đến ……….

b. Tiến độ giải ngân (ghi cụ thể tiến độ theo từng giai đoạn, nếu việc giải ngân không được thực hiện một lần):

c. Thời gian xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao công trình (đối với dự án BOT); thời gian xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh công trình (đối với dự án BTO); thời gian xây dựng – Chuyển giao công trình (đối với dự án BT):

d. Thời gian chuyển giao công trình:

đ. Thời gian bảo hành công trình sau khi chuyển giao:

6. Các điều kiện kinh doanh công trình (đối với dự án BOT và BTO) hoặc điều kiện hỗ trợ, thanh toán theo một trong hai phương thức (đối với dự án BT):

a. Giao dự án khác (mục tiêu, địa điểm, diện tích đất sử dụng, tổng vốn đầu tư, thời gian và tiến độ thực hiện); hoặc

b. Thanh toán bằng tiền (số tiền, thời gian, tiến độ thanh toán):

7. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và các biện pháp bảo đảm đầu tư khác (nếu có):

III. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:   

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư. 

  .............., ngày...tháng...năm...
                                                              Đại diện theo pháp luật của Nhà đầu tư
(Ký, ghi họ tên, chức danh và đóng dấu)

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án;

- Dự thảo hợp đồng dự án (sửa đổi);

- Hồ sơ đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp (đối với trường hợp đề nghị thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư);

- Hồ sơ pháp lý của Nhà đầu tư (bản sao chứng nhận thành lập hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương khác).  

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Đầu tư - Kinh doanh