Mẫu văn bản phân chia tài sản thừa kế

9 4.503

Mẫu văn bản phân chia tài sản thừa kế

Mẫu văn bản phân chia tài sản thừa kế là mẫu văn bản được lập ra khi có cuộc họp về sự phân chia tài sản thừa kế của các thành viên trong gia đình. Mẫu văn bản phân chia tài sản thừa kế nêu rõ các thành viên trong gia đình được phân chia tài sản, nội dung phân chia tài sản và có lời chứng của công chứng viên hoặc chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn...... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu văn bản phân chia tài sản thừa kế tại đây.

Mẫu biên bản phân chia thừa kế

Văn bản nhận tài sản thừa kế

Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế

Mẫu văn bản phân chia tài sản thừa kế

Mẫu văn bản phân chia tài sản thừa kế

Nội dung cơ bản của Mẫu văn bản phân chia tài sản thừa kế như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________

VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ

Chúng tôi gồm có:.............................................................................................

.......................................................................................................................

Chúng tôi là những người thừa kế theo ..... (5) của ông/bà ..........chết ngày ........../.........../............. theo Giấy chứng tử số ..........do Uỷ ban nhân dân ..............cấp ngày ........../........../........... Chúng tôi thoả thuận về việc phân chia tài sảnthừa kế của ông/bà ...... để lại như sau (7):.......................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Chúng tôi xin cam đoan:

- Những thông tin đã ghi trong Văn bản phân chia tài sản thừa kế này là đúng sự thật;

- Ngoài chúng tôi ra, ông/bà ............... không còn người thừa kế nào khác;

- Văn bản phân chia tài sản thừa kế này do chúng tôi tự nguyện lập và việc phân chia tài sản thừa kế nêu trên không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

                             Những người thừa kế
(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN .....................

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ...............................................)

tại ..........................................................(9), tôi ......................................................., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn .................................. huyện/quận/thị/xã/thành phố thuộc tỉnh ........................................................ tỉnh/thành phố ................................................

CHỨNG THỰC:

- Văn bản phân chia tài sản thừa kế này được lập giữa ông/bà .................................... và ông/bà ...............................................................................................................; những người thừa kế đã tự nguyện thoả thuận phân chia tài sản thừa kế;

- Tại thời điểm chứng thực, những người thừa kế đều có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Sau khi thực hiện niêm yết nội dung phân chia tài sản thừa kế tại ...................................... từ ngày .........tháng.........năm .......... đến ngày ....... tháng .........năm........., Uỷ ban nhân dân không nhận được khiếu nại tố cáo nào;

- Nội dung Văn bản phân chia tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- ...................................................................................................................................(11)

- Văn bản phân chia tài sản thừa kế này được lập thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho:

+ ................................ bản chính;

+ ................................ bản chính;

Lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính.

Số................................, quyển số ................TP/CC-SCT/HĐGD.

                                             CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
9 4.503
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu văn bản phân chia tài sản thừa kế để xem.
Hôn nhân - Gia đình Xem thêm