Công bố mẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Mẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Giới thiệu

Mẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Mẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình là mẫu giấy giám sát được sử dụng rộng rãi. VnDoc.com xin giới thiệu văn bản số 1066/BXD-KTXD về việc công bố mẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, được cập nhật mới nhất hiện nay, mời quý độc giả cùng tham khảo vào tải về sử dụng.

Mẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Mẫu bảng tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán công trình

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

Hợp đồng nguyên tắc khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công

Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành

 BỘ XÂY DỰNG
---------------------

Số: 1066/BXD-KTXD
V/v công bố mẫu hợp đồng tư vấn
giám sát thi công xây dựng công trình

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Hà Nội, ngày....tháng ..... năm 20...

Kính gửi: - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
                          - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
     - Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước

 Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Bộ Xây dựng công bố mẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc soạn thảo, đàm phán và quản lý thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo quy định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007của Chính phủ.

Việc vận dụng mẫu hợp đồng này vào công tác soạn thảo, đàm phán và quản lý thực hiện hợp đồng cho từng gói thầu cụ thể do các bên có liên quan tự quyết định về: số lượng, thứ tự, tên, nội dung, … của các điều khoản trên cơ sở hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các
  Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Sở XD, các Sở có công trình
  xây dựng chuyên ngành;
- Các Cục, Vụ thuộc Bộ XD;
- Lưu VP, Vụ PC, XL, KTXD, VKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Đinh Tiến Dũng

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Công bố mẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Xây dựng - Nhà đất