Nghị định 16/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Nghị định 16/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Quy định mới về chức năng, cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước

Nghị định 16/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước
 • Phát hành: Chính phủ
 • Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 331 KB

Thông tư 349/2016/TT-BTC quyết toán nguồn vốn nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 2016 - 2020 Thông tư 349/2016/TT-BTC quyết toán nguồn vốn nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 2016 - 2020 Chương trình mục tiêu quốc gia 2016 - 2020

Thông tư 349/2016/TT-BTC quyết toán nguồn vốn nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 2016 - 2020
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 349/2016/TT-BTC quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 555 KB

Thông tư 338/2016/TT-BTC quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Thông tư 338/2016/TT-BTC quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Nguyên tắc lập dự toán kinh phí với xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư 338/2016/TT-BTC quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 338/2016/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2016.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 383 KB

Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 Luật các tổ chức tín dụng mới nhất năm 2017

Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 862,6 KB

Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội Chính sách trợ giúp với đối tượng bảo trợ xã hội

Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội do Chính phủ ban hành, có hiệu lực ngày 01/01/2014, quy định cụ thể các chính sách trợ giúp với các đối tượng bảo trợ xã hội. Đây là những chính sách ưu đãi mới nhất mà VnDoc.com muốn gửi tới các bạn. Chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 385 KB

Thông tư 02/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường Thông tư 02/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường Điều kiện hỗ trợ dự án xử lý cơ sở gây ô nhiễm

Thông tư 02/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Bộ Tài chính ban hành Thông tư 02/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường. Theo đó, với dự án xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích phải có điều kiện để nhận hỗ trợ.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 493 KB

Quyết định 186/QĐ-TTg Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách thuộc lĩnh vực giáo dục Quyết định 186/QĐ-TTg Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách thuộc lĩnh vực giáo dục Danh mục dịch vụ sự nghiệp công ngành giáo dục sử dụng NSNN

Quyết định 186/QĐ-TTg Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách thuộc lĩnh vực giáo dục
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Thủ tướng ban hành Quyết định 186/QĐ-TTg về danh mục Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Quyết định 186/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 10/02/2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 325 KB

Luật Ngân sách nhà nước 2017 số 83/2015/QH13 Luật Ngân sách nhà nước 2017 số 83/2015/QH13 Luật Ngân sách nhà nước mới nhất

Luật Ngân sách nhà nước 2017 số 83/2015/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật ngân sách nhà nước 2017 với nhiều quy định về nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách các cấp, lập dự toán ngân sách, chấp hành ngân sách, kế toán, kiểm toán và quyết toán NSNN, trách nhiệm, quyền hạn các cá nhân, tổ chức về ngân sách nhà nước được ban hành ngày 25/06/2015.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 739 KB

Nghị định 10/2017/NĐ-CP quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nghị định 10/2017/NĐ-CP quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Nghị định 10/2017/NĐ-CP quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 10/2017/NĐ-CP quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 637 KB

Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành quy định về hóa đơn Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành quy định về hóa đơn Hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng, dịch vụ

Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành quy định về hóa đơn
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn; kiểm tra, thanh tra về hóa đơn. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 502 KB
Có tất cả 686 tài liệu.