Quyết định 1617/QĐ-BTC về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí Quyết định 1617/QĐ-BTC về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Quyết định 1617/QĐ-BTC về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Quyết định 1617/QĐ-BTC năm 2017 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính ban hành ngày 18 tháng 8 năm 2017. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 349 KB

Quyết định 1163/QĐ-TTG về đẩy mạnh phổ biến pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số Quyết định 1163/QĐ-TTG về đẩy mạnh phổ biến pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số Phấn đấu 70% dân tộc thiểu số được phổ biến giáo dục pháp luật

Quyết định 1163/QĐ-TTG về đẩy mạnh phổ biến pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Phấn đấu 70% dân tộc thiểu số được phổ biến giáo dục pháp luật là mục tiêu chính đặt ra tại Quyết định 1163/QĐ-TTg. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 283 KB

Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, bao gồm: Nội dung thi đua, tổ chức phong trào thi đua, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua; hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định khen thưởng; trình tự thủ tục khen thưởng; quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 857 KB

Thông tư 43/2017/TT-BTC về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2016 - 2020 Thông tư 43/2017/TT-BTC về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2016 - 2020 Hỗ trợ hộ nghèo tối đa 70% giá thành xây dựng chuồng trại

Thông tư 43/2017/TT-BTC về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2016 - 2020
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 43/2017/TT-BTC về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 515 KB

Công văn 2951/LĐTBXH-TCCB về Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017 Công văn 2951/LĐTBXH-TCCB về Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017 Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017

Công văn 2951/LĐTBXH-TCCB về Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017
 • Công văn 2951/LĐTBXH-TCCB về Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 206 KB

Tiêu chuẩn danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, cơ sở Tiêu chuẩn danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, cơ sở Tiêu chuẩn về các danh hiệu chiến sĩ thi đua

Tiêu chuẩn danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, cơ sở
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, trong đó quy định tiêu chuẩn danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, Chiến sĩ thi đua cơ sở.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 126 KB

Quyết định 1125/QĐ-TTg Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020 Quyết định 1125/QĐ-TTg Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020 Giảm 20% thanh niên, người chưa thành niên có thai ngoài ý muốn

Quyết định 1125/QĐ-TTg Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020
 • Phát hành: THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 • Giảm 20% thanh niên, người chưa thành niên có thai ngoài ý muốn. Đây là mục tiêu đặt ra đến năm 2020 tại Quyết định 1125/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 – 2020.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 315 KB

Nghị quyết 11-NQ/TW năm 2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Nghị quyết 11-NQ/TW năm 2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN vào năm 2030

Nghị quyết 11-NQ/TW năm 2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
 • Nghị quyết 11-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, rà soát và điều chỉnh khung giá quyền sử dụng đất phù hợp với thị trường ở từng địa phương.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 445 KB

Quyết định 1042/QĐ-TTg thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020) Quyết định 1042/QĐ-TTg thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020) Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II

Quyết định 1042/QĐ-TTg thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020)
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định 1042/QĐ-TTg năm 2017 Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020) do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 7 năm 2017. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 229 KB

Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy

Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy do Chính phủ ban hành. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 480 KB
Có tất cả 298 tài liệu.