Thông tư 66/2014/TT-BCA về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy Thông tư 66/2014/TT-BCA về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy Quy định mới về Luật phòng cháy chữa cháy

Thông tư 66/2014/TT-BCA về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy
 • Phát hành: Bộ Công an
 • Thông tư 66/2014/TT-BCA về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy, bao gồm các quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy. Nội dung chi tiết của Thông tư mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 1 MB

Thông tư 48/2016/TT-BTTTT cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm Thông tư 48/2016/TT-BTTTT cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm Hồ sơ cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí

Thông tư 48/2016/TT-BTTTT cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm
 • Phát hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Thông tư 48/2016/TT-BTTTT hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử; mở chuyên trang của báo điện tử và xuất bản bản tin, xuất bản đặc san có hiệu lực ngày 15/02/2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 558 KB

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo Nghị định số 92/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo Thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định số 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, thay thế Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2005 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 358 KB

Luật tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 Luật tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 Luật tín ngưỡng, tôn giáo mới nhất

Luật tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016. Luật này quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 581 KB

Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội Chính sách trợ giúp với đối tượng bảo trợ xã hội

Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội do Chính phủ ban hành, có hiệu lực ngày 01/01/2014, quy định cụ thể các chính sách trợ giúp với các đối tượng bảo trợ xã hội. Đây là những chính sách ưu đãi mới nhất mà VnDoc.com muốn gửi tới các bạn. Chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 385 KB

Thông tư 01/2017/TT-BLĐTBXH về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp với người làm công tác xã hội Thông tư 01/2017/TT-BLĐTBXH về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp với người làm công tác xã hội Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của người làm công tác xã hội

Thông tư 01/2017/TT-BLĐTBXH về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp với người làm công tác xã hội
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Thông tư 01/2017/TT-BLĐTBXH về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp với người làm công tác xã hội. Theo đó, người làm công tác xã hội phải hội đủ yêu cầu về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp. Mời các bạn tham khảo
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 321 KB

Nghị định 08/2017/NĐ-CP quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử Nghị định 08/2017/NĐ-CP quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử Thời hạn lưu chiểu báo điện tử tối thiểu là 12 tháng

Nghị định 08/2017/NĐ-CP quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 08/2017/NĐ-CP quy định việc tiếp nhận tác phẩm báo chí thực hiện lưu chiểu điện tử và thời hạn lưu trữ, bảo quản, sử dụng đối với các loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử được lưu chiểu điện tử ban hành ngày 08/02/2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 299 KB

Nghị định 09/2017/NĐ-CP phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan nhà nước Nghị định 09/2017/NĐ-CP phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan nhà nước Các hình thức thông tin cho báo chí của cơ quan nhà nước

Nghị định 09/2017/NĐ-CP phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan nhà nước
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước có hiệu lực ngày 30/03/2017. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 330 KB

Quyết định 75/QĐ-UBDT Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 Quyết định 75/QĐ-UBDT Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 3.423 thôn thuộc diện đầu tư theo Chương trình 135

Quyết định 75/QĐ-UBDT Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135
 • Phát hành: Uỷ ban Dân tộc
 • Quyết định 75/QĐ-UBDT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/02/2016 và thay thế Quyết định số 582/QĐ-UBDT ngày 18/12/2013; Quyết định số 130/QĐ-UBDT ngày 08/5/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về phê duyệt bổ sung thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 1,7 MB

Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 Danh sách các thôn đặc biệt khó khăn

Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020
 • Phát hành: Uỷ ban Dân tộc
 • Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn và Danh sách các thôn đặc biệt khó khăn như thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết kèm theo Quyết định 75/QĐ-UBDT phê duyệt danh sách 3.423 thôn đặc biệt khó khăn.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 1 MB
Có tất cả 244 tài liệu.