Bảng kê hồ sơ (Xác nhận sổ BHXH)

1 1.602
Soá HS: 701/………………/HS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

…………, ngày …… tháng……..năm…….

BẢNG KÊ HỒ SƠ

Loại hồ sơ: Xác nhận sổ BHXH

1. Tên đơn vị (cá nhân):…………………………………………….……………………

2. Điện thoại:……………………………………………..Fax:……………………………

Ghi chú:

- Đối với sổ BHXH mẫu cũ (loại 24 hoặc 48 trang) chỉ ghi và xác nhận quá trình đến tháng 12/2009.

- Trường hợp sổ BHXH mẫu cũ đã được xác nhận và in Tờ rời từ tháng 01/2010 trở đi thì các lần xác nhận sổ BHXH tiếp theo không phải nộp sổ BHXH, chỉ nộp hồ sơ theo mục 2 và 3.

- Trường hợp đơn vị bổ sung “Ủy nhiệm chi” hoặc “Giấy chuyển tiền” xác định đã đóng BHXH, BHTN, nếu tại thời điểm nộp HS còn nợ từ 01 tháng trở lên phải có văn bản cam kết thực hiện thanh toán nợ kèm theo.

1 1.602
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Bảng kê hồ sơ (Xác nhận sổ BHXH) để xem.
Thủ tục hành chính Xem thêm