Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học của trường Tiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm - Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học của trường Tiểu học

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết sáng kiến kinh nghiệm - Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học của trường Tiểu học để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết nêu rõ việc xây dựng bản kế hoạch hoạt động cho năm học mới của trường tiểu học. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết để có thể lập được bài sáng kiến kinh nghiệm cho riêng cá nhân mình.

Sáng kiến kinh nghiệm - Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học của trường Tiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm - Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học của trường Tiểu học

Nội dung cơ bản của bài viết như sau:

LỜI MỞ ĐẦU

Giáo dục là một hoạt động rộng lớn có ảnh hưởng trực tiếp đến nghĩa vụ - quyền lợi của cả nhân dân trong xã hội, đồng thời tác động rất lớn đến tình hình phát triển đất nước. Như các kì Đại hội Đảng đã xác định điều đó, đặc biệt Đại hội Đảng lần X đã nêu: "phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo. Chấn hưng nền giáo dục Việt Nam làm cho giáo dục cùng khoa học và công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu.”

Giáo dục hiện nay đã, đang là một vấn đề bức xúc làm cho toàn xã hội quan tâm lo lắng. Do vậy, Đảng và nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, Nghị quyết chỉ đạo cho các ngành, các cấp, phải nổ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để Giáo dục & đào tạo thực sự là “Quốc sách hàng đầu”. Chính vì thế, trong những năm qua ngành Giáo dục và đào tạo đang tích cực triển khai các cuộc vận động lớn như: Cuộc vận động “ Dân chủ-Kỷ cương- Tình thương- Trách nhiệm”; “ Cuộc vận động “Hai không”; Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức – tự học và sáng tạo…”; Tiếp tục xây dựng đội ngũ giáo viên có đủ trình độ và năng lực nhằm thực hiện bằng được chủ trương lớn của ngành trong thời gian tới là tiếp tục phát triển toàn diện cả về quy mô, chất lượng hiệu quả; đồng thời đa dạng hóa, cân đối cơ cấu loại hình giáo dục, nhằm đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của người học và xã hội. Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu quan trọng của ngành trong mỗi năm học, chúng ta có thể khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của công tác quản lý trường học, trong đó:” Công tác xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục năm học của mỗi nhà trường của cán bộ quản lý có ý nghĩa quan trọng đến kết quả giáo dục” .

Xây dựng kế hoạch là khâu then chốt không thể thiếu được của người làm công tác quản lý. Có thể nói: Quản lý mà không có kế hoạch thì không thể gọi là quản lý. Vì có xây dựng được kế hoạch chỉ đạo thì mới cân đối được yêu cầu công tác với khả năng chỉ đạo, mới điều hoà được thời gian chỉ đạo đối với từng mặt công tác và từng lĩnh vực công tác khác nhau. Có kế hoạch chỉ đạo sẽ tạo cho người cán bộ quản lý cách làm việc khoa học thấy được toàn bộ công việc cả năm, thấy rõ được việc nào cần làm trước, việc nào cần làm sau, tránh được lối làm việc tuỳ tiện và chắp vá. Có thể nói việc xây dựng kế hoạch chi tiết, hoàn chỉnh, khoa học là có thể nắm chắc thành công trong việc thực hiện nhiệm vụ .

Xuất phát từ quan điểm trên, tôi mạnh dạn chọn đề tài “Xây dựng kế hoạch hoạt động của Trường Tiểu học bbb năm học ............“ làm Tiểu luận tốt nghiệp.

I / NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1/ Cơ sở pháp lý

1.1 Căn cứ các văn bản

Căn cứ Chỉ thị số ................... ngày...tháng...năm... về những nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong năm học .........................;

Công văn số .......................................... ngày...tháng...năm.... về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học......................... đối với giáo dục Tiểu học;

Quyết định số .................... ngày...tháng....năm....về việc giao chỉ tphát triển giáo dục năm học ..............., Công văn số ............... của Phòng Giáo dục & Đào tạo ............ ,ngày ......... về việc thống nhất thực hiện chuyên môn năm học .......... và tình hình thực tế tại đơn vị Trường Tiểu học xxx

1.2. Căn cứ vị trí, tính chất, nhiệm vụ bậc tiểu học

Bậc tiểu học là bậc học nền tảng cho việc hình thành nhân cách ở học sinh về tri thức khoa học, về tự nhiên – xã hội, kĩ năng hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn, bồi dưỡng, phát huy những tình cảm, thói quen và đức tính tốt đẹp ban đầu trong mỗi học sinh.

Đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đổi mới cơ cấu, tổ chức, nội dung, phương pháp dạy và học. Phát huy trí sáng tạo, khả năng vận dụng, thực hành của người học. Đề cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường, thầy cô giáo và xã hội. Ngành giáo dục đã có nhiều cuộc vận động nhằm chấn hưng nền giáo dục đó là làm cho toàn xã hội nhận thức rõ phải học thật, thi thật, người học phải có kiến thức thật, và cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.

Chuyển dần mô hình giáo dục hiện nay sang mô hình giáo dục mở – mô hình xã hội học tập, học tập suốt đời, đào tạo liên tục, liên thông giữa các bậc học.

Đổi mới mạnh mẽ giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông. Khắc phục tình trạnh quá tải, thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục, sách giáo khoa phổ thông đảm bảo phù hợp tâm, sinh lý lứa tuổi.

Đổi mới cơ chế quản lý giáo dục. Thực hiện miễn giảm việc đóng góp và cấp học bổng cho học sinh nghèo, các đối tượng chính sách.

Phát triển hệ thống hướng nghiệp, dạy nghề đa dạng hóa loại hình. Tăng tỷ lệ lao động được dạy nghề.

Thực hiện xã hội hoá giáo dục, huy động nhiều nguồn lực vật chất và trí tuệ của xã hội cho sự nghiệp giáo dục.

Nghị quyết Đại hội chi bộ Trường Tiểu học bbb năm học .................. đã đề ra: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục, đòi hỏi phải tăng cường công tác chỉ đạo điều hành của Ban Giám hiệu một cách linh hoạt, sáng tạo, phối hợp tốt với các đoàn thể trong trường, nhất là tổ chức Công đoàn, ngay từ khâu lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch. Quán triệt đầy đủ vị trí sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn cách mạng hiện nay, tính chất nhiệm vụ của ngành, của tỉnh nói chung và của Trường Tiểu học bbb nói riêng, công tác xây dựng kế hoạch năm học phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

Kế hoạch phải quán triệt đường lối quan điểm về giáo dục bậc tiểu học của Đảng và Nhà nước.

Kế hoạch phải có cơ sở khoa học, sát với thực tiễn thể hiện tinh thần phấn đấu cao. Biết chủ động vận dụng theo cách riêng của mình. Có tác dụng chỉ đạo hành động và đem lại hiệu quả thiết thực.

Kế hoạch phải toàn diện, cân đối có trọng tâm. Khi xây dựng kế hoạch phải mở rộng dân chủ đồng thời phải đảm bảo nguyên tắc tập trung, nhưng khi thực hiện phải đảm bảo ý thức tổ chức kỷ luật cao.

Sau khi được quần chúng tham gia, đóng góp ý kiến, thông qua hội nghị CB/CNVC và được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, kế hoạch trở thành pháp lệnh, mọi thành viên trong trường phải nghiêm túc chấp hành. Chống mọi biểu hiện tự do vô nguyên tắc trong việc chỉ đạo và thực hiện kế hoạch.

2/ Cơ sở thực tiễn

Trường Tiểu học bbb được đặt tại thôn ............ thuộc xã ............ huyện ........................... toàn xã có ............. hộ, sống chủ yếu bằng nghề nông, trình độ dân trí còn thấp nhưng có truyền thống đoàn kết, bác ái; việc tiếp thu những tiến bộ khoa học, kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi còn rất hạn chế; việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình chưa cao, cha mẹ học sinh ít quan tâm đến việc học tập của con em minh đa phần khoán trắng cho nhà trường đã ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của nhà trường.

Thực tiễn trong thời gian qua, ngành giáo dục ........................ nói chung, Trường Tiểu học bbb nói riêng đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, song cũng còn nhiều tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới.

Chính vì vậy, việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục năm học ................... cần đảm bảo các mục đích, yêu cầu sau;

Một là: Nội dung kế hoạch phải xuất phát từ căn cứ yêu cầu nhiệm vụ năm học của ngành và thực tế của cơ sở. Phải căn cứ vào khả năng kinh tế – xã hội của địa phương để có biện pháp khai thác khả năng đó, đồng thời căn cứ vào mặt mạnh, mặt yếu trong năm qua để có giải pháp cải tiến, điều chỉnh trong quá trình quản lý, chỉ đạo, điều hành cho khoa học, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Hai là: Phải xác định rõ nội dung chỉ đạo cần tập trung vào các chuyên đề của năm học như: Đổi mới nội dung và phương pháp dạy học; sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học; nghiên cứu nội dung, chương trình sách giáo khoa mới; biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện các cuộc vận động: “Hai không” với 4 nội dung; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức – tự học và sáng tạo”; “Học tập và làm theo tấm gương về đạo đức Hồ Chí Minh”…

Ba là: Kế hoạch phải thực hiện tính toàn diện bao gồm: Quy mô trường lớp, phát triển và duy trì cả số lượng và chất lượng dạy và học của đội ngũ giáo viên và học sinh; xây dựng trang thiết bị trường học, xây dựng phong trào thi đua, xây dựng kế hoạch kiểm tra, xây dựng công tác tham mưu và phối kết hợp – công tác quản lý. Theo từng chủ đề, theo từng đợt thi đua.

II / THỰC TRẠNG TRƯỜNG TIỂU HỌC .....

1 / Đặc điểm tình hình

1.1 Thuận lợi:

ĐỀ ÁN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC .................

- Được Đảng, chính quyền địa phương, phụ huynh học sinh và Hội khuyến học quan tâm giúp đỡ.

- Đội ngũ giáo viên, công nhân viên nhiệt tình, an tâm công tác, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau.

- 100% giáo viên có trình độ 12/12 và đã được tham gia học tập các lớp bồi dưỡng giảng dạy chương trình và sách giáo khoa mới , giáo viên có ý tự học tập để nâng cao kỹ năng tay nghề, yêu thương tôn trọng và giúp đỡ mọi đối tượng học sinh.

- Học sinh ngoan, lễ phép, đoàn kết bạn bè, giúp đỡ nhau trong học tập.

1.2 Khó khăn:

- Trường học được đóng trên địa bàn vùng núi kinh tế còn nghèo, đời sống nhân dân còn khó khăn thiếu thốn việc quan tâm đến việc học tập của con em còn rất hạn chế.

- Đối với học sinh: Đời sống còn thiếu thốn nên còn phải giúp gia đình như: cuốc cỏ, chăn bò, trông em … cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập.

- Đối với giáo viên: đa phần là giáo viên ở đồng bằng lên giảng dạy, nhà cách xa trường hơn 10km nên cũng ảnh hưởng đến giờ giấc chuyên môn.

Mời bạn đọc cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin

Đánh giá bài viết
1 2.234
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm