Đề thi đại học môn Hóa khối B Kỳ thi đại học năm 2012

Giới thiệu

Kì thi tuyển sinh đại học - cao đẳng 2015 sắp đến, các bạn học sinh khối 12 lại gấp rút ôn thi đại học cũng như ôn thi THPT Quốc gia. VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Đề thi đại học môn Hóa khối B. Tài liệu này gồm các mã đề thi: 359, 491, 572, 637, 815, 962. Hy vọng các bạn sẽ đạt điểm cao trong kì thi của mình.

Đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 05 trang)

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012  
Môn: HOÁ HỌC; Khối B
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề 
  Mã đề thi 359 

Họ, tên thí sinh:..........................................................................

Số báo danh:............................................................................

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tất cả các phản ứng của lưu huỳnh với kim loại đều cần đun nóng.

B. Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất từ quặng đolomit.

C. Ca(OH)2 được dùng làm mất tính cứng vĩnh cửu của nước.

D. CrO3 tác dụng với nước tạo ra hỗn hợp axit.

Câu 2: Đốt 5,6 gam Fe trong không khí, thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 18,0.                       B. 22,4.                         C. 15,6.                         D. 24,2.

Câu 3: Khi nói về kim loại kiềm, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Các kim loại kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim.

B. Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.

C. Từ Li đến Cs khả năng phản ứng với nước giảm dần.

D. Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp.

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai este đồng phân cần dùng 27,44 lít khí O2, thu được 23,52 lít khí CO2 và 18,9 gam H2O. Nếu cho m gam X tác dụng hết với 400 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 27,9 gam chất rắn khan, trong đó có a mol muối Y và b mol muối Z (MY < MZ). Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Tỉ lệ a : b là

A. 2 : 3.                      B. 4 : 3.                        C. 3 : 2.                         D. 3 : 5.

Câu 5: Thủy phân este X mạch hở có công thức phân tử C4H6O2, sản phẩm thu được có khả năng tráng bạc. Số este X thỏa mãn tính chất trên là

A. 4.                          B. 3.                              C. 6.                             D. 5.

Câu 6: Thí nghiệm nào sau đây chứng tỏ trong phân tử glucozơ có 5 nhóm hiđroxyl?

A. Khử hoàn toàn glucozơ thành hexan.

B. Cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2.

C. Tiến hành phản ứng tạo este của glucozơ với anhiđrit axetic.

D. Thực hiện phản ứng tráng bạc.

Câu 7: Cho dãy chuyển hóa sau:

Tên gọi của X và Z lần lượt là

A. axetilen và ancol etylic.                          B. axetilen và etylen glicol.

C. etan và etanal.                                       D. etilen và ancol etylic.

Câu 8: Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm 0,1 mol FeCl3, 0,2 mol CuCl2 và 0,1 mol HCl (điện cực trơ). Khi ở catot bắt đầu thoát khí thì ở anot thu được V lít khí (đktc). Biết hiệu suất của quá trình điện phân là 100%. Giá trị của V là

A. 5,60.                     B. 11,20.                        C. 22,40.                        D. 4,48.

Câu 9: Các polime thuộc loại tơ nhân tạo là

A. tơ visco và tơ nilon-6,6.                             B. tơ tằm và tơ vinilon.

C. tơ nilon-6,6 và tơ capron.                      D. tơ visco và tơ xenlulozơ axetat.

Câu 10: Đun nóng m gam hỗn hợp gồm a mol tetrapeptit mạch hở X và 2a mol tripeptit mạch hở Y với 600 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ). Sau khi các phản ứng kết thúc, cô cạn dung dịch thu được 72,48 gam muối khan của các amino axit đều có một nhóm –COOH và một nhóm –NH2 trong phân tử. Giá trị của m là

A. 51,72.                  B. 54,30.                       C. 66,00.                       D. 44,48.

Tải về Đề thi đại học môn Hóa khối B để xem chi tiết nội dung.

Đề thi đáp án đại học Khối B năm 2008 Đề thi đáp án đại học Khối B năm 2008 Đề thi và đáp án thi đại học năm 2008

Đề thi đáp án đại học Khối B năm 2008
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Đề thi và đáp án Đại học khối B bao gồm đề thi và đáp án môn toán khối B, đề thi và đáp án môn hóa khối B, đề thi và đáp án môn sinh khối B trong kì thi đại học năm 2008.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 2,7 MB
 • Yêu cầu: Định dạng PDF
 • Đánh giá: 24
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.150

Các bài ôn thi đại học môn Hoá Các bài ôn thi đại học môn Hoá Tổng hợp đề ôn thi môn Hóa học

Các bài ôn thi đại học môn Hoá
 • Phát hành: TTLT Vĩnh Viễn
 • Bài giảng do Trung tâm luyện thi chất lượng cao Vĩnh Viễn cung cấp, nội dung gồm 17 trang, được trình bày dưới dạng file PDF...
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 6,9 MB
 • Yêu cầu: định dạng PDF
 • Đánh giá: 71
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 50.843

Đề thi và đáp án môn Hóa khối B 2009 Đề thi và đáp án môn Hóa khối B 2009 Đề thi đại học môn Hóa năm 2009 có đáp án

Đề thi và đáp án môn Hóa khối B 2009
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Đề thi và đáp án môn Hóa khối B năm 2009 bao gồm đề thi và đáp án chính thức môn hóa khối B được Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành trong kì thi tuyển sinh đại học năm 2009. Tài liệu này giúp các bạn học sinh tự ôn luyện và kiểm tra kiến thức của mình để sẵn sàng cho kì thi đại học sắp tới.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 1,4 MB
 • Yêu cầu: định dạng PDF
 • Đánh giá: 31
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39.660

Đề thi và đáp án môn Toán khối B - kỳ thi đại học 2010 Đề thi và đáp án môn Toán khối B - kỳ thi đại học 2010 Đề thi đại học môn Toán năm 2010 có đáp án

Đề thi và đáp án môn Toán khối B - kỳ thi đại học 2010
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • VnDoc.com xin giới thiệu Đề thi và đáp án môn Toán khối B - kỳ thi đại học 2010, do bộ Giáo Dục và Đào Tạo công bố. Tài liệu này giúp các bạn tự ôn luyện và củng cố kiến thức, cũng như làm quen với các dạng đề thi đại học.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 498,7 KB
 • Đánh giá: 31
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 47.223

Đề thi và đáp án môn Toán khối B Đề thi và đáp án môn Toán khối B Kỳ thi đại học năm 2011

Đề thi và đáp án môn Toán khối B
 • Phát hành: Bộ Giáo Dục - Đào tạo
 • Đề thi và đáp án môn Toán khối B - kỳ thi đại học năm 2011 là tài liệu tham khảo hữu ích để các bạn học sinh lớp 12 ôn thi đại học cũng như ôn thi THPT Quốc gia.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 409 KB
 • Yêu cầu: định dạng PDF
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18.379

Đề thi đại học môn Toán khối B Đề thi đại học môn Toán khối B Kỳ thi đại học năm 2012

Đề thi đại học môn Toán khối B
 • Phát hành: Thi đại học khối B 2012
 • Đề thi và đáp án môn Toán khối B - kỳ thi đại học năm 2012
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 205 KB
 • Yêu cầu: Windows, Mac OS, Linux
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.341

Đáp án đề thi Đại học môn Hóa khối B Đáp án đề thi Đại học môn Hóa khối B Kỳ thi đại học năm 2012

Đáp án đề thi Đại học môn Hóa khối B
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.744

Đề thi đại học môn Sinh học khối B Đề thi đại học môn Sinh học khối B Kỳ thi đại học năm 2012

Đề thi đại học môn Sinh học khối B
 • Phát hành: Thi đại học khối B 2012
 • Đề thi đại học môn Sinh khối B là đề thi chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong kỳ thi đại học năm 2012
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 1,7 MB
 • Yêu cầu: Windows, Mac OS, Linux
 • Đánh giá: 47
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.604

Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Sinh học (Đề 01) Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Sinh học (Đề 01) Luyện thi đại học môn Sinh học

Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Sinh học (Đề 01)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT Quảng Trị
 • Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Sinh học (Đề 01)
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 181 KB
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.890

Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Sinh học (Đề 02) Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Sinh học (Đề 02) Luyện thi đại học môn Sinh

Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Sinh học (Đề 02)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.688
Xem thêm Luyện thi đại học khối B