Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2011 hệ phổ thông - môn Sinh học (Mã đề 735)

 • Đánh giá:
  ( 3 ★ | 3 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 211 KB
 • Lượt tải: 370
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Đề thi chính thức)

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011
Môn thi: SINH HỌC −  Giáo dục trung học phổ thông


Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề

Mã đề: 735

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)

Câu 1: Một quần thể thực vật ở thế hệ xuất phát (P) có 100% số cá thể mang kiểu gen Aa. Qua tự thụ phấn bắt buộc, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen AA ở thế hệ F3 là
A. 18.              B. 12.             C. 116.             D. 716.

Câu 2: Trong quá trình giảm phân của ruồi giấm cái có kiểu gen ABab đã xảy ra hoán vị gen với tần số 17%. Tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra từ ruồi giấm này là:
A. AB = ab = 17%; Ab = aB = 33%.                   B. AB = ab = 41,5%; Ab = aB = 8,5%.
C. AB = ab = 8,5%; Ab = aB = 41,5%.              D. AB = ab = 33%; Ab = aB = 17%.

Câu 3: Trong quá trình dịch mã, trên một phân tử mARN thường có một số ribôxôm cùng hoạt động. Các ribôxôm này được gọi là
A. pôlinuclêôtit.                  B. pôliribôxôm.                 C. pôlipeptit.               D. pôlinuclêôxôm.

Câu 4: Trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp, enzim được sử dụng để gắn gen cần chuyển với thể truyền là
A. restrictaza.               B. ADN pôlimeraza.                C. ARN pôlimeraza.               D. ligaza.

Câu 5: Trong quá trình dịch mã, loại axit nuclêic có chức năng vận chuyển axit amin là
A. ADN.               B. rARN.                C. mARN.               D. tARN.

Câu 6: Ở đậu thơm, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen (A, a và B, b) phân li độc lập cùng tham gia quy định theo kiểu tương tác bổ sung. Khi trong kiểu gen đồng thời có mặt cả 2 gen trội A và B thì cho kiểu hình hoa đỏ thẫm, các kiểu gen còn lại đều cho kiểu hình hoa trắng. Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9 cây hoa đỏ thẫm : 7 cây hoa trắng?
A. AaBb × Aabb.               B. AaBb × AaBb.             C. AaBb × aaBb.               D. AaBb × AAbb.

Câu 7: Khi xây dựng chuỗi và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật, người ta căn cứ vào
A. mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài sinh vật trong quần xã.
B. vai trò của các loài sinh vật trong quần xã.
C. mối quan hệ sinh sản giữa các loài sinh vật trong quần xã.
D. mối quan hệ về nơi ở của các loài sinh vật trong quần xã.

Câu 8: Ví dụ nào sau đây không thể hiện mối quan hệ hỗ trợ trong quần thể sinh vật?
A. Chó rừng hỗ trợ nhau trong đàn nhờ đó bắt được trâu rừng có kích thước lớn hơn.
B. Bồ nông xếp thành hàng bắt được nhiều cá hơn bồ nông đi kiếm ăn riêng rẽ.
C. Khi thiếu thức ăn, một số động vật cùng loài ăn thịt lẫn nhau.
D. Những cây sống theo nhóm chịu đựng gió bão và hạn chế sự thoát hơi nước tốt hơn những cây sống riêng rẽ.

Câu 9: Trong lịch sử phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất, loài người xuất hiện ở
A. đại Trung sinh.                B. đại Tân sinh.             C. đại Nguyên sinh.               D. đại Cổ sinh.

Câu 10: Một quần thể gia súc đang ở trạng thái cân bằng di truyền có 84% số cá thể lông vàng, các cá thể còn lại có lông đen. Biết gen A quy định lông vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định lông đen. Tần số của alen A và alen a trong quần thể này lần lượt là
A. 0,6 và 0,4.               B. 0,7 và 0,3.              C. 0,3 và 0,7.             D. 0,4 và 0,6.

Câu 11: Ở ruồi giấm, gen W quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen w quy định mắt trắng, các gen này nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y. Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi mắt trắng và tất cả ruồi mắt trắng đều là ruồi đực?
A. XWXW × XwY.                  B. XWXW × XWY.               C. XWXw × XwY.               D. XWXw × XWY.

Câu 12: Một gen ở sinh vật nhân sơ có 3000 nuclêôtit và có tỉ lệ A/G= 2/3. Gen này bị đột biến mất một cặp nuclêôtit do đó giảm đi 2 liên kết hiđrô so với gen bình thường. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen mới được hình thành sau đột biến là:
A. A = T = 600; G = X = 899.                  B. A = T = 600; G = X = 900.
C. A = T = 599; G = X = 900.                 D. A = T = 900; G = X = 599.

Câu 13: Lừa đực giao phối với ngựa cái đẻ ra con la không có khả năng sinh sản. Đây là ví dụ về
A. cách li cơ học. B. cách li tập tính. C. cách li sinh thái. D. cách li sau hợp tử.

Câu 14: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây làm tăng số lượng gen trên một nhiễm sắc thể?
A. Lặp đoạn.                 B. Đảo đoạn.
C. Mất đoạn.                 D. Chuyển đoạn trên một nhiễm sắc thể.

Câu 15: Một đoạn phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có trình tự nuclêôtit trên mạch mang mã gốc là: 3'...AAAXAATGGGGA...5'. Trình tự nuclêôtit trên mạch bổ sung của đoạn ADN này là
A. 5'...TTTGTTAXXXXT...3'.                     B. 5'...AAAGTTAXXGGT...3'.
C. 5'...GTTGAAAXXXXT...3'.                    D. 5'...GGXXAATGGGGA...3'.

Câu 16: Người mắc bệnh, hội chứng nào sau đây thuộc thể một (2n – 1)?
A. Hội chứng Đao.                      B. Bệnh hồng cầu hình liềm.
C. Hội chứng Tơcnơ.                 D. Hội chứng AIDS.

Câu 17: Theo quan niệm tiến hoá hiện đại, nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu cung cấp cho chọn lọc tự nhiên là
A. thường biến.                                   B. đột biến gen.
C. đột biến nhiễm sắc thể.               D. biến dị tổ hợp.

Câu 18: Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Cho cây cà chua tứ bội có kiểu gen AAaa lai với cây cà chua tứ bội có kiểu gen Aaaa. Cho biết các cây tứ bội giảm phân đều tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở đời con là
A. 3 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng.                 B. 35 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng.
C. 1 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng.                D. 11 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng.

Câu 19: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về tiến hóa nhỏ?
A. Tiến hoá nhỏ là quá trình biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của loài gốc để hình thành các nhóm phân loại trên loài.
B. Tiến hoá nhỏ diễn ra trong phạm vi phân bố tương đối hẹp, trong thời gian lịch sử tương đối ngắn.
C. Tiến hoá nhỏ là quá trình biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể, đưa đến sự hình thành loài mới.
D. Tiến hoá nhỏ có thể nghiên cứu được bằng thực nghiệm.

Câu 20: Phép lai nào trong các phép lai sau đây đã giúp Coren phát hiện ra sự di truyền ngoài nhiễm sắc thể (di truyền ngoài nhân)?
A. Lai tế bào.                 B. Lai cận huyết.              C. Lai thuận nghịch.              D. Lai phân tích.

Câu 21: Ở người, tính trạng thuận tay phải hay thuận tay trái do một gen có 2 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định, tính trạng tóc quăn hay tóc thẳng do một gen có 2 alen nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường khác quy định. Trong trường hợp không xảy ra đột biến mới, tính theo lí thuyết, số loại kiểu gen tối đa có thể có về 2 tính trạng trên trong quần thể người là
A. 27.              B. 18.               C. 16.              D. 9.

Câu 22: Trong tế bào sinh dưỡng của người mắc hội chứng Đao có số lượng nhiễm sắc thể là
A. 46.                B. 47.               C. 44.             D. 45.

Câu 23: Trong kĩ thuật chuyển gen, các nhà khoa học thường chọn thể truyền có gen đánh dấu để
A. tạo điều kiện cho enzim nối hoạt động tốt hơn.
B. dễ dàng chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.
C. nhận biết các tế bào đã nhận được ADN tái tổ hợp.
D. giúp enzim giới hạn nhận biết vị trí cần cắt trên thể truyền.

Câu 24: Những thành phần nào sau đây tham gia cấu tạo nên nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực?
A. tARN và prôtêin.               B. ADN và prôtêin.              C. mARN và prôtêin.              D. rARN và prôtêin.

Câu 25: Trong các kiểu phân bố cá thể trong tự nhiên, kiểu phân bố nào sau đây là kiểu phân bố phổ biến nhất của quần thể sinh vật?
A. Phân bố ngẫu nhiên.                B. Phân bố đều (đồng đều).
C. Phân bố theo nhóm.                D. Phân bố nhiều tầng theo chiều thẳng đứng.

Câu 26: Trong quá trình tiến hóa, nếu giữa các quần thể cùng loài đã có sự phân hóa về vốn gen thì dạng cách li nào sau đây khi xuất hiện giữa các quần thể này sẽ đánh dấu sự hình thành loài mới?
A. Cách li sinh thái.               B. Cách li sinh sản.             C. Cách li địa lí.             D. Cách li tập tính.

Câu 27: Nhân tố tiến hóa nào sau đây không làm thay đổi tần số alen nhưng làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng tăng dần tỉ lệ đồng hợp tử và giảm dần tỉ lệ dị hợp tử?
A. Giao phối gần.                  B. Chọn lọc tự nhiên.              C. Di - nhập gen.               D. Đột biến.

Câu 28: Trong trường hợp các gen phân li độc lập và quá trình giảm phân diễn ra bình thường, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen AaBbDd thu được từ phép lai AaBbDd × AaBbdd là
A. 14.                B. 18.               C. 12.               D. 116.

Câu 29: Nhóm động vật nào sau đây có giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính là XX và giới cái mang cặp nhiễm sắc thể giới tính là XY?
A. Trâu, bò, hươu.                          B. Thỏ, ruồi giấm, sư tử.
C. Hổ, báo, mèo rừng.                  D. Gà, bồ câu, bướm.

Câu 30: Loài rận sống trên da chó và hút máu chó để nuôi sống cơ thể là biểu hiện của mối quan hệ
A. hội sinh.                B. kí sinh - vật chủ.            C. hợp tác.               D. cộng sinh.

Câu 31: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, phép lai cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cây hoa đỏ: 1 cây hoa trắng là
A. Aa × aa.              B. AA × aa.              C. AA × Aa.              D. Aa × Aa.

Câu 32: Cho chuỗi thức ăn:
Cỏ → Sâu → Ngóe sọc → Chuột đồng → Rắn hổ mang → Đại bàng.
Trong chuỗi thức ăn này, rắn hổ mang là sinh vật tiêu thụ
A. bậc 3.                B. bậc 5.               C. bậc 4.               D. bậc 6.

II. PHẦN RIÊNG - PHẦN TỰ CHỌN [8 câu]

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)

A. Theo chương trình Chuẩn (8 câu, từ câu 33 đến câu 40)

Câu 33: Hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hóa là phương thức thường gặp ở
A. thực vật.                B. vi khuẩn.               C. nấm.                D. động vật.

Câu 34: Trong các nhân tố sinh thái chi phối sự biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật, nhân tố nào sau đây là nhân tố phụ thuộc mật độ quần thể?
A. Ánh sáng.               B. Độ ẩm.               C. Mức độ sinh sản.               D. Nhiệt độ.

Câu 35: Các tế bào của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều sử dụng chung một loại mã di truyền, đều dùng cùng 20 loại axit amin để cấu tạo nên prôtêin, chứng tỏ chúng tiến hóa từ một tổ tiên chung. Đây là một trong những bằng chứng tiến hóa về
A. giải phẫu so sánh.                 B. sinh học phân tử.               C. địa lí sinh vật học.               D. phôi sinh học.

Câu 36: Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng về một chuỗi thức ăn?
A. Cây ngô → Nhái → Rắn hổ mang → Sâu ăn lá ngô → Diều hâu.
B. Cây ngô → Nhái → Sâu ăn lá ngô → Rắn hổ mang → Diều hâu.
C. Cây ngô → Sâu ăn lá ngô → Nhái → Rắn hổ mang → Diều hâu.
D. Cây ngô → Rắn hổ mang → Sâu ăn lá ngô → Nhái → Diều hâu.

Câu 37: Lúa tẻ có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24. Số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng của cây lúa tẻ lệch bội thể một kép là
A. 23.                 B. 22.               C. 26.               D. 21.

Câu 38: Loại tháp nào sau đây được xây dựng dựa trên số năng lượng được tích lũy trên một đơn vị diện tích hay thể tích, trong một đơn vị thời gian ở mỗi bậc dinh dưỡng?
A. Tháp năng lượng.                 B. Tháp số lượng.               C. Tháp sinh khối.              D. Tháp tuổi.

Câu 39: Ở sinh vật nhân thực, quá trình nào sau đây không xảy ra trong nhân tế bào?
A. Nhân đôi nhiễm sắc thể.                       B. Phiên mã.
C. Tái bản ADN (nhân đôi ADN).              D. Dịch mã.

Câu 40: Để giúp nhân nhanh các giống cây trồng quý hiếm từ một cây ban đầu có kiểu gen quý tạo nên một quần thể cây trồng đồng nhất về kiểu gen, người ta sử dụng
A. phương pháp gây đột biến.                             B. công nghệ gen.
C. phương pháp lai xa và đa bội hóa.               D. công nghệ tế bào.

B. Theo chương trình Nâng cao (8 câu, từ câu 41 đến câu 48)

Câu 41: Chủng vi khuẩn E.coli mang gen sản xuất insulin của người đã được tạo ra nhờ
A. công nghệ gen.                        B. nhân bản vô tính.
C. dung hợp tế bào trần.             D. gây đột biến nhân tạo.

Câu 42: Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, đơn vị tiến hóa cơ sở ở các loài giao phối là
A. quần thể.                 B. tế bào.               C. quần xã.              D. cá thể.

Câu 43: Số lượng của thỏ rừng và mèo rừng Bắc Mĩ cứ 9 - 10 năm lại biến động một lần. Đây là kiểu biến động theo chu kì
A. ngày đêm.                B. tuần trăng.            C. mùa.              D. nhiều năm.

Câu 44: Một gen ở sinh vật nhân thực có số lượng các loại nuclêôtit là: A = T = 600 và G = X = 300. Tổng số liên kết hiđrô của gen này là
A. 1800.               B. 1500.             C. 2100.             D. 1200.

Câu 45: Quan sát một tháp sinh khối có thể biết được thông tin nào sau đây?
A. Hiệu suất sinh thái ở mỗi bậc dinh dưỡng.
B. Số lượng cá thể sinh vật ở mỗi bậc dinh dưỡng.
C. Khối lượng sinh vật ở mỗi bậc dinh dưỡng.
D. Năng lượng bị tiêu hao qua hô hấp ở mỗi bậc dinh dưỡng.

Câu 46: Cho các dấu hiệu về chiều hướng tiến hóa của từng nhóm loài như sau:
(1) Số lượng cá thể tăng dần, tỉ lệ sống sót ngày càng cao.
(2) Khu phân bố ngày càng thu hẹp và trở nên gián đoạn.
(3) Khu phân bố mở rộng và liên tục.
(4) Số lượng cá thể giảm dần, tỉ lệ sống sót ngày càng thấp.
(5) Nội bộ ngày càng ít phân hóa, một số nhóm trong đó hiếm dần và cuối cùng là diệt vong.
Các dấu hiệu phản ánh chiều hướng thoái bộ sinh học của từng nhóm loài là:
A. (1), (2) và (4).               B. (1), (3) và (5).               C. (1), (3) và (4).                D. (2), (4) và (5).

Câu 47: Trên mạch mang mã gốc của gen có một bộ ba 3'AGX5'. Bộ ba tương ứng trên phân tử mARN được phiên mã từ gen này là
A. 5'UXG3'.               B. 5'GXU3'.               C. 5'GXT3'.               D. 5'XGU3'.

Câu 48: Nhân tố sinh thái nào sau đây chi phối trực tiếp hoặc gián tiếp đến hầu hết các nhân tố khác?
A. Độ ẩm.              B. Không khí.              C. Ánh sáng.              D. Nhiệt độ.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2011 hệ phổ thông - môn Sinh học (Mã đề 735) để xem.

Một số chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học lớp 12 Một số chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học lớp 12 Đề thi học sinh giỏi môn Sinh

Một số chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học lớp 12
 • Phát hành: THPT Nghi Lộc 3
 • Một số chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học lớp 12
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 460 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.872

650 câu trắc nghiệm Sinh học lớp 10 theo từng chương 650 câu trắc nghiệm Sinh học lớp 10 theo từng chương Câu hỏi trắc nghiệm

650 câu trắc nghiệm Sinh học lớp 10 theo từng chương
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.446

165 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết phần Kim loại 165 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết phần Kim loại Có đáp án

165 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết phần Kim loại
 • Phát hành: Phạm Ngọc Sơn
 • 165 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết phần Kim loại
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 594 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.689

Bài tập cơ bản và nâng cao Hóa học 12 Bài tập cơ bản và nâng cao Hóa học 12 Có đáp án

Bài tập cơ bản và nâng cao Hóa học 12
 • Phát hành: Phạm Ngọc Sơn
 • Bài tập cơ bản và nâng cao Hóa học 12
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 425 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.049

Chuyên đề bài tập vật lý 11 Chuyên đề bài tập vật lý 11 Bộ tài liệu bài tập vật lý lớp 11 có đáp án

Chuyên đề bài tập vật lý 11
 • Phát hành: Vũ Đình Hoàng
 • Chuyên đề bài tập vật lý 11 tổng hợp các kiến thức vật lí trong chương trình học lớp 11, là tài liệu hữu ích với giáo viên và học sinh trong quá trình giảng dạy và học tập.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 14,7 MB
 • Đánh giá: 27
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.168

Chuyên đề bài tập vật lý 10 Chuyên đề bài tập vật lý 10 Bộ tài liệu bài tập vật lý lớp 10 có đáp án

Chuyên đề bài tập vật lý 10
 • Phát hành: Vũ Đình Hoàng
 • Chuyên đề bài tập vật lý 10 tổng hợp các kiến thức vật lí trong chương trình học lớp 10, là tài liệu hữu ích với giáo viên và học sinh trong quá trình giảng dạy và học tập.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 29,4 MB
 • Đánh giá: 62
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.537

650 câu trắc nghiệm Sinh học lớp 11 theo từng chương 650 câu trắc nghiệm Sinh học lớp 11 theo từng chương Bộ đề trắc nghiệm Sinh học lớp 11

650 câu trắc nghiệm Sinh học lớp 11 theo từng chương
 • Phát hành: VnDoc.com
 • 650 câu trắc nghiệm Sinh học lớp 11 theo từng chương là tài liệu học tập, hệ thống củng cố kiến thức môn Sinh rất tốt dành cho các bạn tham khảo.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 528 KB
 • Đánh giá: 35
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.862

Tổng hợp trắc nghiệm Sinh học lớp 12 Tổng hợp trắc nghiệm Sinh học lớp 12 Bài tập Sinh học

Tổng hợp trắc nghiệm Sinh học lớp 12
 • Phát hành: VnDoc.com
 • Tổng hợp trắc nghiệm Sinh học lớp 12
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 195 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.799

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học phần Hóa học hữu cơ Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học phần Hóa học hữu cơ Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học phần Hóa học hữu cơ
 • Phát hành: Phạm Ngọc Sơn
 • Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học phần Hóa học hữu cơ
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 2,4 MB
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.882

Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 - Động học chất điểm Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 - Động học chất điểm 5 chủ đề và bài kiểm tra

Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 - Động học chất điểm
 • Phát hành: Vũ Đình Hoàng
 • Lý thuyết và bài tập Vật lý - Động học chất điểm
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 1,6 MB
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.253
Xem thêm Phổ thông Trung học