Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ Mẫu chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 200

Giới thiệu

Bảng chấm công làm thêm giờ

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ là Mẫu bảng chấm công làm ngoài giờ mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính. Bảng chấm công làm thêm giờ được lập giống như Bảng chấm công thông dụng nhưng sẽ có thêm phần cộng giờ làm thêm và dựa vào đó để thanh toán tiền làm thêm giờ cho nhân viên.

Bảng chấm công trên Excel

Bảng chấm công bằng tiếng Anh

Bảng chấm công theo Thông tư 200

Bảng thanh toán tiền thưởng

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ
Bảng chấm công làm thêm giờ mới nhất

Mẫu bảng chấm công mới nhất của bộ tài chính

Đơn vị:……………
Địa chỉ:……………
Mẫu số: 01b-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Số:.......................

BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ

Tháng................năm...............

STT Họ và tên Ngày trong tháng Cộng giờ làm thêm
    1 2 ... 31 Ngày
làm việc
Ngày
thứ bảy,
chủ nhật
Ngày
lễ, tết
Làm đêm
A B 1 2 ... 31 32 33 34 35
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
Cộng                

Ký hiệu chấm công:

NT: Làm thêm ngày làm việc (Từ giờ.............đến giờ:......................)

NN: Làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật (Từ giờ............đến giờ..........)

NL: Làm thêm ngày lễ, tết (Từ giờ................đến giờ........................)

Đ: Làm thêm buổi đêm (Từ giờ................đến giờ.............................)

Ngày......tháng.......năm........

Xác nhận của bộ phận (phòng ban)
có người làm thêm
(Ký, họ tên)
Người chấm công
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thủ tục hành chính