Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân 2016 Tờ khai đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân

Giới thiệu

Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2016

Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân là mẫu tờ khai mới nhất 2016, được sử dụng khi bạn làm thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân theo mẫu số 01/ĐK-TNCN được ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính. Mời các bạn tải mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân này về và sử dụng tham khảo khi kê khai thuế TNCN năm 2016 này.

Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN - Mẫu số 05-DK-TCT

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số 09/KK-TNCN

Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hiện nay việc đăng ký thuế cá nhân đều được thực hiện theo mẫu trên máy chứ không cần phải đi nộp trực tiếp cho cơ quan thuế do đó khá tiện lợi trong việc tham khảo và thu thập và tổng kết thông tin cho cả công ty và doanh nghiệp cũng như các bạn có thể sử dụng linh hoạt 2 mẫu ban hành theo 2 thông tư để tiện trong công việc. Mời bạn tải Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN - Mẫu số 05-DK-TCT theo Thông tư 80/2012/TT-BTC.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Mã số thuế: ................................(Cơ quan thuế ghi nếu cấp mới hoặc cá nhân ghi nếu đã được cấp mã số)

[01]. Họ và tên người đăng ký thuế:...........................................................................................................

[02]. Ngày tháng năm sinh:......................................................................................................................

[03]. Giới tính: .......................................................................................................................................

[04]. Quốc tịch:........................................................................................................................................

[05]. Số chứng minh nhân dân:..................................................................................................................

[05.1]. Ngày cấp:......................................................................................................................................

[05.2]. Nơi cấp:........................................................................................................................................

[06]. Số hộ chiếu:.....................................................................................................................................

[06.1]. Ngày cấp: .....................................................................................................................................

[06.2]. Nơi cấp: ......................................................................................................................................

[07]. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu:...........................................................................................................

[07.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm:......................................................................................................

[07.2]. Xã, phường:.................................................................................................................................

[07.3]. Quận, huyện:...............................................................................................................................

[07.4]. Tỉnh, thành phố:................................................... [07.5]. Quốc gia: ..............................................

[08]. Địa chỉ cư trú:................................................................................................................................

[09]. Điện thoại liên hệ:........................................................[10].Email:...................................................

[11]. Cơ quan thuế quản lý: ....................................................................................................................

[12]. Mã số cơ quan chi trả: ...................................................................................................................

[13]. Tên cơ quan chi trả: ......................................................................................................................

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

................., ngày ............tháng ........... năm ............
NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân 2016 để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán