Tờ khai đăng ký khai sinh Mẫu đăng ký khai sinh

  • Đánh giá:
    ( 2 ★ | 3 👨 )
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 93,6 KB
  • Lượt tải: 11.754
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Tờ khai đăng ký khai sinh

Giấy khai sinh được xem như là giấy tờ hộ tịch “gốc”, đầu tiên và quan trọng nhất của mỗi cá nhân. VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Tờ khai đăng ký khai sinh khi cha mẹ đi làm giấy khai sinh cho bé.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH

Kính gửi:(1)................................................................................

Họ và tên người khai: ..............................................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:(2).........................................................................................................................

Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế:(3)........................................................................................................

Quan hệ với người được khai sinh:..........................................................................................................

Đề nghị(1).............................................................................................đăng ký khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ và tên:..................................................................................Giới tính:..............................................

Ngày, tháng, năm sinh:.............................................. (Bằng chữ:...........................................................

...........................................................................................................................................................)

Nơi sinh:(4)............................................................................................................................................

Dân tộc:.....................................................................................Quốc tịch:............................................

Họ và tên cha:.....................................................................................................................................

Dân tộc:......................................Quốc tịch:.................................Năm sinh:...........................................

Nơi thường trú/tạm trú:(2).......................................................................................................................

Họ và tên mẹ:.......................................................................................................................................

Dân tộc:......................................Quốc tịch:................................Năm sinh:.............................................

Nơi thường trú/tạm trú:(2)........................................................................................................................

Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

 …………., ngày ........ tháng ....... năm ........

 

Người đi khai sinh(5)
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

..........................................

Người cha
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

…………………………….

Người mẹ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

…………………………..

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Tờ khai đăng ký khai sinh để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo