Tờ khai thuế môn bài Hướng dẫn kê khai thuế môn bài mới nhất

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 32 👨 )
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 97 KB
  • Lượt tải: 61.569
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Tờ khai thuế môn bài

Kê khai thuế môn bài là công việc mà kế toán của các doanh nghiệp phải thực hiện từ đầu năm, hãy tải mẫu Tờ khai thuế môn bài mẫu số 01/MBAI được ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC để hoàn tất thủ tục kê khai thuế môn bài cho doanh nghiệp.

Quy định về nộp thuế môn bài

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------

TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính thuế: năm ..............

[02] Lần đầu .................... [03] Bổ sung lần thứ ....................

[04] Người nộp thuế :.......................................................................................................................

[05] Mã số thuế: ..............................................................................................................................

[06] Địa chỉ: .....................................................................................................................................

[07] Quận/huyện: ................................................ [08] Tỉnh/Thành phố: ..............................................

[09] Điện thoại: .................................................. [10] Fax: .................. [11] Email: ............................

[12] Đại lý thuế (nếu có) :................................................................................................................

[13] Mã số thuế: .............................................................................................................................

[14] Địa chỉ: ......................................................................................................................................

[15] Quận/huyện: ................................................ [16] Tỉnh/Thành phố: ...............................................

[17] Điện thoại: .................................................. [18] Fax: .................. [19] Email: ............................

[20] Hợp đồng đại lý thuế số:.................................................................ngày .....................................

 [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

Tờ khai thuế môn bài

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

         NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:.............................................
Chứng chỉ hành nghề số:......................
Ngày......... tháng........... năm........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Tờ khai thuế môn bài để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán