Mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp Đăng ký trợ cấp thất nghiệp

Giới thiệu

Đăng ký trợ cấp thất nghiệp

Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp nằm trong thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp được Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Đơn đề nghị đổi cấp lại giấy phép lái xe

Đơn đề nghị xét tiếp tục học

Đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------***-------

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Phòng Lao động-Thương binh và xã hội......
Tỉnh, thành phố…………………..

Tên tôi là: ............................................................................................................................................

Sinh ngày:............................................................................................................................................

Số CMND ........................................................... do ................cấp ngày ....... tháng ........ năm ............

Số điện thoại liên lạc.............................số tài khoản cá nhân........................mã số thuế..........................

địa chỉ.................................................................................Email(nếu có):............................................

Hiện cư trú tại:......................................................................................................................................

Số sổ Bảo hiểm xã hội:..........................................................................................................................

Hiện nay, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với…...................…….......................…...

.............................................................................................................................................................

Địa chỉ cơ quan……………………….........................................................................................................

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp:………….........…tháng.

Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, đến nay tôi đã đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Kèm theo đơn này là(*)............. và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho tôi.

Tôi xin cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

   ........, ngày ... tháng ... năm ....
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

(*) Ghi trường hợp của bản thân phù hợp với nội dung: Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, Quyết định thôi việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đúng pháp luật.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Việc làm - Nhân sự