Giấy giới thiệu Mẫu giấy giới thiệu mới nhất

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 26 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 64 KB
  • Lượt tải: 57.871
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Giấy giới thiệu

Giấy giới thiệu của các công ty, tổ chức, doanh nghiệp nhằm giúp các cá nhân sử dụng mẫu giấy giới thiệu đi liên hệ tại các cơ quan hành chính hoặc tổ chức doanh nghiệp khác thuận lợi hơn trong việc giải quyết công việc của mình. Cách viết mẫu giấy giới thiệu thông dụng mà VnDoc giới thiệu dưới đây sẽ giúp các bạn liên hệ công việc một cách nhanh và thuận tiện nhất.

Cách viết giấy giới thiệu

Giấy giới thiệu chuyển trường

Giấy giới thiệu đăng ký xe máy

Giấy giới thiệu người vào Đảng

Giấy giới thiệu chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
Số: …(3)/…


Vv:........................

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

............(4) , ngày ……..tháng ….. năm 20.…..

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi:..............................................................................

.......................................(2)................................................................................................................ 

Giới thiệu ông, bà (5): ……………….......…………………………………………………………............................. 

Chức vụ: …………………………………………………………........…………………………............................. 

Được cử đến (6): …………………………………………………………............……………….............................. 

Về việc: ………………………………………………………………………………….......................................... 

Mong ……….....................… giúp đỡ ông, bà …………………....................….. hoàn thành nhiệm vụ. 

Giấy giới thiệu 
Có giá trị hết ngày
……………………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

 

 (Ký tên, đóng dấu)

(1) Viết tên cơ quan hoặc tổ chức giới thiệu.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Giấy giới thiệu để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Thủ tục hành chính