Giấy giới thiệu Cách viết giấy giới thiệu chuẩn

Giới thiệu

Mẫu giấy giới thiệu dành cho cá nhân, công ty

Tải Mẫu giấy giới thiệu dành cho cá nhân, mẫu giấy giới thiệu công ty, mẫu giấy giới thiệu công tác dành cho các tổ chức, doanh nghiệp nhằm hỗ trợ giải quyết công việc khi muốn liên hệ với các cơ quan hành chính hoặc tổ chức doanh nghiệp khác. Giấy giới thiệu sẽ giúp họ dễ dàng hơn khi giải quyết công việc với đối tác hơn. Mẫu giấy giới thiệu miễn phí mà VnDoc giới thiệu sẽ giúp bạn giải quyết thuận lợi công việc mà mình được giao phó.

Giấy giới thiệu bản 2 liên

Cách viết giấy giới thiệu

Giấy giới thiệu chuyển trường

Giấy giới thiệu đăng ký xe máy

Giấy giới thiệu người vào Đảng

Giấy giới thiệu chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng

Mẫu giấy giới thiệu:

Giấy giới thiệu

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
Số: …(3)/…


Vv:........................

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

............(4) , ngày ……..tháng ….. năm 20.…..

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi:..............................................................................

.......................................(2)................................................................................................................ 

Giới thiệu ông, bà (5): ……………….......…………………………………………………………............................. 

Chức vụ: …………………………………………………………........…………………………............................. 

Được cử đến (6): …………………………………………………………............……………….............................. 

Về việc: ………………………………………………………………………………….......................................... 

Mong ……….....................… giúp đỡ ông, bà …………………....................….. hoàn thành nhiệm vụ. 

Giấy giới thiệu 
Có giá trị hết ngày
……………………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

 

 (Ký tên, đóng dấu)

(1) Viết tên cơ quan hoặc tổ chức giới thiệu.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Giấy giới thiệu để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thủ tục hành chính