Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc

20 111.458

Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, trường hợp giám đốc/Tổng giám đốc là người mà doanh nghiệp đi thuê thì Chủ tịch hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên sẽ là người ra quyết định bổ nhiệm vị trí này để điều hành hoạt động của doanh nghiệp. Dưới đây là Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc, Tổng giám đốc điều hành công ty. Quyết định bổ nhiệm này thường được dùng cho các trường hợp quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty tnhh, bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần hay các trường hợp khác.

CÔNG TY …………….
-----------------


Số: ___ - QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

........, ngày ........ tháng ........ năm......

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Giám đốc/ Tổng giám đốc điều hành công ty
__________________

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY ……………………………..........

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;

- Căn cứ Điều lệ Công ty ………………………………………………………………....................................;

- Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty……………………………………………….....................................;

- Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà ………………………………………………………….....................……..............

CMND số ………………………………………………………………………………........................................

Nơi cấp:………………………….....................………Ngày cấp: ………………………………………….........

Địa chỉ thường trú.…………………………………………………………......................………………….........

Giữ chức vụ Giám đốc công ty, phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều 2: Ông/Bà ………………….........….................................có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
Chủ tịch HĐQT

Đánh giá bài viết
20 111.458
Việc làm - Nhân sự Xem thêm