21 Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 8

1
ĐỀ 1
ĐỀ THI GIA HỌC KÌ 2
MÔN: N 8
Thời gian làm bài: 90 phút
Phần I:Trắc nghiệm:(2 điểm)
Trong 8 câu hỏi sau, mỗi câu 4 phương án trả lời A,B,C,D; trong đó chỉ một phương án đúng. Hãy
chọn phương án đúng để viết vào tờ giấy làm bài.
Câu 1: Trong bài thơ”Quê hương”tác giả so sánh”cánh buồm”với hình ảnh nào?
A. Con tuấn mã. C. Dân làng. B. Mảnh hồn làng. D.Quê hương.
Câu 2: Phong trào”thơ mới”được ra đời trong thêi gian nào?
A. Từ 1900 đến 1915. B. Từ 1932 đến 1945; C. Từ 1920 đến 1930. D. Từ 1945 đến 1954.
Câu 3: Biện pháp nghệ thuật nào được tác giả sử dụng trong câu thơ sau?
“Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã
Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang”
(“Quê hương”- Tế Hanh)
A. Nhân hóa C. Ẩn dụ B. So sánh D. Hoán dụ
Câu 4: Câu sau:”Trẫm rất đau xót về việc đó không thể không dời đổi.”thuộc kiểu câu gì?
A. Câu phủ định. C. Câu nghi vấn. B. Câu cảm thán D. Câu trần thuật.
Câu 5: Câu nào sau đây thực hiện hành động cầu khiến?
A. Em muốn cả anh cùng đi nhận giải. B. Cây bút đẹp quá!
C. Bẩm... quan lớn... đê vỡ mất rồi! D. Khúc đê này hỏng mất.
Câu 6. Trong những câu sau câu nào không phải là câu khẳng đÞnh?
A. Tôi giật sững người. B. Chẳng hiểu sao tôi phải bám chặt lấy tay mẹ.
C. Tôi nhìn như thôi miên vào dòng chữ đề trên bức tranh: Anh trai tôi.
D. Vậy mà dưới mắt tôi thì....
Câu 7: Dựa vào hiểu biết của em về luận điểm, hãy lựa chọn câu trả lời đúng:
A. Luận điểm là vấn đề đưa ra giải quyết trong bài văn nghị luận.
B. Luận điểm là một phần của vấn đề được đưa ra giải quyết trong văn bản nghị luận.
C. Luận điểm là những tư tưởng, quan điểm, chủ trương cơ bản mà người viết, người nói đưa ra trong bài
văn nghị luận.
D. Luận điểm là kể v mt vấn đề trong bài văn nghị lun.
Câu 8: Yếu tố nào thể hiện quan điểm tư tưởng của bài văn nghị luận?
A. Luận điểm B. Luận cứ C. Lập luận
Phần II: Tự luận (8điểm)
Câu 1: (2 điểm)
Trình bày cảm nhận của em về đoạn văn sau:
Huống chi ta cùng các ngươi sinh phải thời loạn lạc, lớn gặp buổi gian nan. Ngó thấy sứ giặc đi lại
nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi diều sỉ mắng triều đình, đem thân chó bắt nạt tể phụ, thác
mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa để thoả lòng tham không cùng, giả hiệu Vân Nam Vương mà thu bạc
vàng, để vét của kho có hạn. Thật khác nào như đem thịt mà nuôi hổ đói, sao cho khỏi để tai vạ về sau!
(Hịch tướng sĩ -Trần Quốc Tuấn)
Câu 2: (5 điểm) Chứng minh 2 bài thơ”Quê hương”của Tế Hanh và”Khi con tu hú”của Tố Hữu đã biểu hiện
rõ tình cảm thiết tha của hai nhà thơ với thiên nhiên đất nước
-------------------HẾT-------------------
2
ĐỀ 2
ĐỀ THI GIA HỌC KÌ 2
MÔN: N 8
Thời gian làm bài: 90 phút
Câu 1 (3,0 điểm)
Cho đoạn văn:
Huống chi ta cùng c ngươi sinh phải thời loạn lạc, lớn gặp buổi gian nan. Ngó thấy
sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình, đem thân
dê chó bắt nạt tể phụ, thác mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa, để thỏa lòng tham không
cùng, giả hiệu Vân Nam Vương mà thu bạc ng, để vét của kho có hạn. Thật khác nào như
đem thịt mà nuôi hổ đói, sao cho khỏi để tai vạ về sau!
(Ngữ văn 8, tập 2, trang 57)
a) Đoạn văn trích trong tác phẩm nào? Do ai sáng tác?
b) Tác phẩm được viết trong hoàn cảnh nào của đất nước? Mục đích của tác giả khi
viết tác phẩm đó?
c) Trình bày nội dung chính của đoạn văn và nêu biện pháp nghệ thuật tiêu biểu được
sử dụng trong đoạn văn trên.
Câu 2 (2,0 điểm)
a) Hành động nói là gì? Có mấy cách thực hiện hành động nói?
b) Câu văn sau đây thuộc kiểu u phân loại theo mục đích nói nào? Thực hiện hành
động nói gì?
- Anh phải hứa với em không bao giờ để chúng ngồi cách xa nhau…
(Khánh
Hoài)
Câu 3 (5,0 điểm)
Có ý kiến cho rằng: bài thơ”Quê hương”đã thể hiện tình yêu quê hương tha thiết của
nhà thơ Tế Hanh.
Bằng hiểu biết của em về bài thơ Quê hương, hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.
-------------------HẾT-------------------
3
ĐỀ 3
ĐỀ THI GIA HỌC KÌ 2
MÔN: N 8
Thi gian làm bài: 90 phút
Câu 1: (1đ)
Chép lại chính xác bản dịch thơ bài thơ”Đi đường”của Hồ Chí Minh.
Câu 2: (2đ)
Những nét chung được thể hiện trong các văn bản: Chiếu dời đô của Lí Công Uẩn;
Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn Nước đại Việt ta (Trích Bình Ngô đại cáo của
Nguyễn Trãi)
Câu 3: (1đ)
Chỉ ra và phân tích giá trị của biện pháp tu từ trong những câu thơ sau đây:
“Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm
Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ”
(Quê hương- Tế Hanh)
Câu 4:(6đ)
Trình bày các luận điểm trong bài”Bàn luận về phép học”của La Sơn Phu Tử
Nguyễn Thiếp, từ đó nêu suy nghĩ của em về mối quan hệ giữa học và hành.
-------------------HẾT-------------------

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 8

21 Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 8 là đề thi mới nhất nằm trong chương trình kiểm tra học kì 2 lớp 8. Đề thi gồm 21 đề thi sẽ giúp ích cho các bạn ôn tập, rèn luyện kĩ năng giải đề thi biết cách phân bổ thời gian hợp lý. Sau đây là nội dung đề thi mời các bạn tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Phần I:Trắc nghiệm: (2 điểm)

Trong 8 câu hỏi sau, mỗi câu có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy chọn phương án đúng để viết vào tờ giấy làm bài.

Câu 1: Trong bài thơ "Quê hương" tác giả so sánh "cánh buồm" với hình ảnh nào?

A. Con tuấn mã.

C. Dân làng.

B. Mảnh hồn làng.

D. Quê hương.

Câu 2: Phong trào "thơ mới" được ra đời trong thời gian nào?

A. Từ 1900 đến 1915.

B. Từ 1932 đến 1945;

C. Từ 1920 đến 1930.

D. Từ 1945 đến 1954.

Câu 3: Biện pháp nghệ thuật nào được tác giả sử dụng trong câu thơ sau?

“Chiếc thuyền nhẹ nhàng như con tuấn mã

Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang”

(“Quê hương”- Tế Hanh)

A. Nhân hóa

B. So sánh

C. Ẩn dụ 

D. Hoán dụ

Câu 4: Câu sau: "Trẫm rất đau xót về việc đó không thể không dời đổi" thuộc kiểu câu gì?

A. Câu phủ định.      C. Câu nghi vấn.

B. Câu cảm thán      D. Câu trần thuật.

Câu 5: Câu nào sau đây thực hiện hành động cầu khiến?

A. Em muốn cả anh cùng đi nhận giải.

B. Cây bút đẹp quá!

C. Bẩm... quan lớn... đê vỡ mất rồi!

D. Khúc đê này hỏng mất.

Câu 6. Trong những câu sau câu nào không phải là câu khẳng định?

A. Tôi giật sững người.

B. Chẳng hiểu sao tôi phải bám chặt lấy tay mẹ.

C. Tôi nhìn như thôi miên vào dòng chữ đề trên bức tranh: Anh trai tôi.

D. Vậy mà dưới mắt tôi thì....

Câu 7: Dựa vào hiểu biết của em về luận điểm, hãy lựa chọn câu trả lời đúng:

A. Luận điểm là vấn đề đưa ra giải quyết trong bài văn nghị luận.

B. Luận điểm là một phần của vấn đề được đưa ra giải quyết trong văn bản nghị luận.

C. Luận điểm là những tư tưởng, quan điểm, chủ trương cơ bản mà người viết, người nói đưa ra trong bài văn nghị luận.

D. Luận điểm là kể về một vấn đề trong bài văn nghị luận.

Câu 8: Yếu tố nào thể hiện quan điểm tư tưởng của bài văn nghị luận?

A. Luận điểm      B. Luận cứ      C. Lập luận

Phần II: Tự luận (8 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Trình bày cảm nhận của em về đoạn văn sau:

Huống chi ta cùng các ngươi sinh phải thời loạn lạc, lớn gặp buổi gian nan. Ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ, thác mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa để thoả lòng tham không cùng, giả hiệu Vân Nam Vương mà thu bạc vàng, để vét của kho có hạn. Thật khác nào như đem thịt mà nuôi hổ đói, sao cho khỏi để tai vạ về sau!

(Hịch tướng sĩ -Trần Quốc Tuấn)

Câu 2: (5 điểm) Chứng minh 2 bài thơ "Quê hương” của Tế Hanh và "Khi con tu hú" của Tố Hữu đã biểu hiện rõ tình cảm thiết tha của hai nhà thơ với thiên nhiên đất nước

Trên đây VnDoc đã chia sẽ 21 Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 8. Hy vọng với tài liệu này các bạn học sinh sẽ có thêm tài liệu tham khảo, biết cách sắp xếp thời gian để làm bài. Chúc các bạn ôn tập tốt

.............................................

Ngoài 21 Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 8. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
27 23.471
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 8 Xem thêm