Bộ Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Vật lý năm 2020 - 2021

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected].com | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ 1
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
MÔN VẬT 9
Thời gian: 45 phút
I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Chọn phương án tr lời đúng cho các câu sau
Câu 1. Điện trở của vật dẫn là đại lượng
A. Đặc trưng cho mức độ cản trở hiệu điện thế của vật.
B. Tỷ lệ với hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật và tỷ lệ nghịch với cường độ dòng
điện chạy qua vật.
C. Đặc trưng cho tính cản trở dòng điện của vật.
D. Tỷ lệ với cường độ dòng điện chạy qua vật và tỷ lệ nghịch với hiệu điện thế đặt
vào hai đầu vật.
Câu 2. Công thức nào sau đây không phải là công thức tính công suất điện:
A. P = R.I
2
B. P = U.I
2
C. P =
2
U R
D. P = U.I
Câu 3. Điện trở của dây dẫn thay đổi như thế nào nếu tiết diện của nó tăng lên 4 lần:
A. Tăng lên 16 lần. B. Giảm đi 16 lần.
C. Tăng lên 4 lần. D. Giảm đi 4 lần.
Câu 4. Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng thì
A. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn không thay đổi.
B. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm tỉ lệ với hiệu điện thế.
C. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có lúc tăng, lúc giảm.
D. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tăng tỉ lệ với hiệu điện thế.
Câu 5. Điện năng được đo bằng dụng cụ nào dưới đây?
A. Am pe kế. B. Vôn kế.
C. Công tơ điện. D. Đồng hồ đo điện đa năng
Câu 6. Hai điện trở R
1
= 10
và R
2
= 15
mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện qua điện trở
R
1
là 1A. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Điện trở tương đương của cả mạch là 25
B. Cường độ dòng điện qua điện trở R
2
là 1A
C. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là 25V
D.Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R
2
là 10V
Câu 7.Trên bóng đèn có ghi 12V- 6W. Cường độ dòng điện qua đèn khi đèn sáng bình
thường là:
A: 0,5A B: 2A C: 3A D: 1A
Câu 8.Trong các biểu thức sau đây đâu là biểu thức cúa định luật Jun-Len Xơ
A.Q=I.
2
R
.t B.Q=
2
.I
2
R
.t C.Q=
.Rt D.Q=I.R.
2
t
II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 9. (1,5đ). Đặt một hiệu điện thế 220V vào hai đầu của một bóng đèn có điện trở
110
. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn khi đó.
Câu 10. (2,5đ) Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ.
Biết
1 2 3
20 25 R R , R
R
1
R
2
R
3
A
B
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hot[email protected].com | Hotline: 024 2242 6188
Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB
Câu 11. (2đ). Một bóng đèn có ghi 220V-110W được mắc vào hiệu điện thế 220V. Biết
rằng mỗi ngày bóng đèn được thắp sáng trong 6 giờ. Tính điện năng tiêu thụ trong một
tháng (30 ngày) và số tiền điện phải trả,biết 1kw.h có giá 1400đ?
ĐÁP ÁN
I. TRẮC NGHIỆM (4đ): mỗi ý đúng được 0,5đ
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
C
B
D
D
C
D
A
C
II. TỰ LUẬN (6đ)
Câu
Đáp án
Điểm
9
(1,5đ)
b) Tóm tắt:
0,5
U= 220V
R=110
I= ?
Giải:
Cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn
khi đó là:
ADCT:
R
U
I
220
I 2(A)
110
ĐS: 2A
0,75
0,25
10
(2,5đ)
b) Tóm tắt: Giải
0,5
R
1
= R
2
=15
R
3
= 20
R
= ?
Điện trở tương đương của đoạn mạch là:
R
1
nt R
2
nt R
3
R
= R
1
+ R
2
+ R
3
R
= 15+15+20 =50()
ĐS: 50(
)
0,5
0,5
0,5
0,5
11
(2,0đ)
U=220V
t=6 h
P=110W= 0,11kW
A = ?, tính số tiền điện phải trả trong 30 ngày
0,25
Giải
Điện năng bóng đèn tiêu thụ trong một ngày là :
ADCT: A = P.t
Thay số: A
1
= 0,11. 6= 0,66 (kW.h)
0,5
Điện năng bóng đèn tiêu thụ trong một tháng là:
A= 30.A
1
= 30 . 0,66 =19,8 (kW.h)
0,5
Số tiền điện phải trả là: T= A. 1 400 =19,8 .1 400 = 27 720(đ)
0,5
ĐS: a, 0,5(A) b, 19,8 (kW.h) , 27 720(đ)
0,25
Lưu ý: HS làm theo ch khác đúng vẫn được điểm tối đa
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected].com | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ 2
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
MÔN VẬT 9
Thời gian: 45 phút
I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau
Câu 1. Một dây đồng có: l=100m; S= 1,7.10
-6
m
2
;
=1,7.10
-8
m thì điện trở của dây là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 2. Công thức nào sau đây không phải là công thức tính công suất điện:
A. P = R.I
2
B. P = U.I
2
C. P =
R
U
2
D. P = U.I
Câu 3. Định luật Jun - len xơ cho biết điện năng biến đổi thành:
A. Nhiệt năng B. Hoá năng C. Cơ năng D. Quang năng
Câu 4. Điện năng được đo bằng dụng cụ nào dưới đây?
A. Am pe kế. B. Vôn kế.
C. Công tơ điện. D. Đồng hồ đo điện đa năng
Câu 5. Điện trở của dây dẫn thay đổi như thế nào nếu tiết diện của nó tăng lên 4 lần:
A. Tăng lên 16 lần. B. Giảm đi 16 lần.
C. Tăng lên 4 lần. D. Giảm đi 4 lần.
Câu 6.Trong các biểu thức sau đây đâu là biểu thức cúa định luật Jun-Len Xơ
A. Q=I.
2
R
.t B. Q=
2
.I
2
R
.t C. Q=
.Rt D. Q=I.R.
2
t
Câu 7. Hai điện trở R
1
= 10
và R
2
= 15
mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện qua điện trở
R
1
là 1A. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Điện trở tương đương của cả mạch là 25
B. Cường độ dòng điện qua điện trở R
2
là 1A
C. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là 25V
D.Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R
2
là 10V
Câu 8.Biến trở dung để điều chỉnh
A.Hiệu điện thế trong mạch B. Cường độ dòng điện trong mạch
C.Chiều dòng điện trong mạch D. Nhiệt độ của biến trở trong mạch
II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 9. (2,5đ) Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ.
Biết
1 2 3
20 25 R R , R
Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB
Câu 10. (1,5đ). Đặt một hiệu điện thế 220V vào hai đầu của một bóng đèn có điện tr
110
. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn khi đó.
Câu 11. (2đ). Một bóng đèn có ghi 220V-110W được mắc vào hiệu điện thế 220V. Biết
rằng mỗi ngày bóng đèn được thắp sáng trong 6 giờ. Tính điện năng tiêu thụ trong một
tháng (30 ngày) và số tiền điện phải trả,biết 1kw.h có giá 1400đ?
ĐÁP ÁN
R
1
R
2
R
3
A
B

Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Vật lý năm 2020

Bộ Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Vật lý năm 2020 - 2021 do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 9 dành cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Vật lý. Mời các em cùng tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Bộ Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Vật lý năm 2020 - 2021 được VnDoc chia sẻ trên đây. Tài liệu gồm 3 đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Vật lý kèm theo đáp án. Hy vọng thông qua tài liệu này sẽ giúp ích cho các em có thêm tài liệu tham khảo, chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới, dưới đây có một số đề thi giữ kì lớp 9 các em tham khảo nhé

..............................................................

Ngoài Bộ Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Vật lý năm 2020 - 2021, các bạn học sinh còn có thể tham khảo các Vật lý lớp 9, Giải bài tập Vật Lí 9, Giải Vở BT Vật Lý 9, đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với Tài liệu học tập lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
19 14.620
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 1 lớp 9 Xem thêm