Đại cương thiết kế Web

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của Công nghệ thông tin, mạng máy tính đang được phát triển rộng rãi, một trong những ứng dụng phổ biến trên mạng máy tính là Internet và các dịch vụ trở nên không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Để phục vụ việc học tập nghiên cứu của sinh viên cao đẳng CNTT, chúng tôi biên soạn giáo trình Thiết kế và lập trình Web.

Giáo trình Đại cương thiết kế Web bao gồm 5 chương:

Chương 1: Giới thiệu chung

Giới thiệu các khái niệm cơ bản về mạng máy tính, Internet, địa chỉ IP, giao thức truyền thông và các khái niệm khác.

Chương 2: Lập trình Web với ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản

Trình bày khái niệm ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, các thành phần cơ bản và cấu trúc của một tập tin HTML. Giới thiệu các vấn đề liên quan đến việc sử dụng cú pháp và hiệu ứng của ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, để lập trình Web.

Chương 3: Ngôn ngữ kịch bản trong lập trình Web

Giới thiệu hai ngôn ngữ kịch bản phổ biến hiện nay là VBScript và JavaScript. Hướng dẫn các bước tiến hành khai báo, lập trình và sử dụng ngôn ngữ kịch bản trong HTML.

Chương 4: Lập trình Web động với công nghệ ASP

Giới thiệu hai ngôn ngữ kịch bản phổ biến hiện nay là VBScript và JavaScript. Hướng dẫn các bước tiến hành khai báo, lập trình và sử dụng ngôn ngữ kịch bản trong HTML.

Chương 5: Kết nối CSDL trong lập trình Web động với ASP

Giới thiệu ADO (ActiveX Data Object), các đối tượng của ADO, cách thức kết nối với cơ sở dữ liệu, xử lý lỗi trong khi lập trình các ứng dụng. Hướng dẫn sử dụng các lệnh SQL trong lập trình bằng ASP. Ứng dụng tổng hợp toàn bộ kiến thức để xây dựng một trang Web động hoàn chỉnh.

Đánh giá bài viết
5 41.525
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thiết kế - Đồ họa Xem thêm