Phân phối chương trình học kì 2 lớp 2 môn Mỹ thuật giảm tải (9 tuần)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Phân phối chương trình học kì 2 lớp 2 môn Mỹ thuật theo chương trình Giảm tải là tài liệu đảm bảo giảm tải nội dung dạy học phù hợp còn 9 tuần trong học kì 2 năm 2019-2020.
Giáo án Mỹ thuật 2 Xem thêm